Salut i drets d’imatge

PROGRAMA DE SALUT

Cada curs el CAP de referència de l’escola, organitza les intervencions al centre, d’acord amb el Decret 155/1993 d’1 de juny d’actualització del programa de Salut Escolar.

Les activitats que estan previstes inicialment, a falta de confirmar, de les que rebran informació en el seu moment són:

– 6è de primària: Vacunació Hepatitis A, VPH (nenes), Varicel·la i MCC.

– 1r i 6è de primària: Revisió bucodental.

ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS

Per normativa del Departament d’Ensenyament, per administrar medicaments als alumnes cal que el pare, mare o tutor legal aporti una recepta o informe del metge o metgessa on consti el nom de l’alumne/a, la pauta i el nom del medicament que ha de prendre i la forma d’administració. Així mateix, el pare, mare o tutor legal ha d’aportar un escrit on es demani i s’autoritzi al personal del centre educatiu que administri al fill o filla la medicació prescrita sempre que sigui imprescindible la seva administració en horari lectiu.

Important. Quan un/a alumne/a es troba malament o s’ha fet mal de manera evident o suposadament, s’avisarà a la família per tal que en siguin coneixedors i el vinguin a buscar. Siguin conscients que de vegades és difícil saber la importància de la possible lesió o de la malaltia si no es porta al metge.

Els alumnes que tenen febre no poden romandre a l’escola i s’han de venir a buscar. Informarem que un alumne/a té febre quan té 38º o més.

En cas d’accident o indisposició important i/o urgent, s’avisarà a la família i al servei mèdic d’urgències. Si no es pot contactar amb la família l’escola s’encarregarà d’acompanyar l’alumne/a en el trasllat al centre d’urgències.

ÚS D’IMATGES DE L’ALUMNAT

Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge i que el dret a l’autodeterminació informativa també està reconegut en el text constitucional en l’art. 18.4 i regulat per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal es fa necessari que, prèviament a la publicació a les pàgines web dels centres educatius d’imatges (fotos i vídeos) d’alumnes on aquests siguin clarament identificables s’hagi obtingut el consentiment dels pares, mares o tutors legals.

El consentiment, en el cas d’imatges clarament identificables (fotos i vídeos), s’estén també a la reproducció d’imatges en televisió, revistes i publicacions de l’entorn educatiu i cultural, llibres o qualsevol altre mitjà de difusió educativa pública i premsa. Així mateix, l’autorització es fa extensible als treballs elaborats per l’alumnat i que s’hagin de publicar/exposar en el bloc, web o altres mitjans digitals, gràfics o d’exposició pública.