Projecte de Direcció 2017-2021

 

Aquest projecte de direcció neix de la voluntat de fomentar i ajudar a créixer una aposta educativa basades en la Pedagogia Viva, Activa i Intel·ligent, recolzada pels principis de la Neurociència i la Neuroeducació.

Pretén continuar i refermar un proujecte educatiu amorós i respectuós amb els infants i donar resposta a les seves necessitats afectives, educatives i de socialització.

Afegim l’enfoc basat en les intel·ligències múltiples de H.Gardner que doni resposta i respecti els diferents estils educatius descrits per la neuroeducació i la neurociència. Cal tenir en compte els processos que es donen dins del cervell durant els processos d’aprenentatge per poder millorar la pràctica educativa.

El nostre projecte es basa en tres pilars:

  • La teoria: són tots els referents i marc teòric on es sustenta el projecte.
  • La metodologia: com aquesta teoria es tradueix a la pràctica, a una manera concreta de fer.
  • El sistema d’actituds: com els mestres i tots els professionals de l’escola estan i acompanyen els infants. Això no passa per com ho veu cada persona individualment sinó que hi ha una cultura emocional institucional que cal seguir.

Pedagogia Viva i Activa. Referents.

El concepte de Pedagogia Viva i Activa no és nou, trobem referents en pedagogs de la talla de Maria Montessori, l’Escola Reggio Emilia d’Italia o les comunitats Pestalozzi a Quito. Aquesta és una opció pedagògica ben establerta al sistema públic de molts països europeus. Sense anar tan lluny, en els últims deu anys, trobem ja escoles conegudes a Catalunya que segueixen el repte pedagògic de respectar els processos de vida dels infants com ara l’Escola Congrés Indians o els Encants de Barcelona, l’escola del Martinet i els Pinetons a Ripollet, l’escola Itaca a Manresa o l’escola El Roure Gros a Santa Maria de Riubregós.

Per què Educació Viva?

“Perquè el fonament últim de com ha de ser l’educació radica en allò que en essència som, éssers vius.

Tot organisme viu té una estructura interna creada a partir d’uns patrons genètics. I és aquesta estructura interna la que ha de guiar les interaccions amb l’entorn, sobretot en els anys del creixement, per tal que l’organisme es desenvolupi adequadament.

Tot organisme viu no tan sols té l’objectiu d’esdevenir allò que en potència ja és, sinó que també té una tendència a existir dins d’uns paràmetres de benestar i equilibri.” CRAEV (Centre de Recerca i Assessorament en Educació Viva)

Per què neuroplàstic?

La neurociència ens diu que el cervell és neuroplàstic, és a dir que és capaç de créixer, modificar-se mitjançant l’aprenentatge per facilitar la millor adaptació de l’individu al seu entorn. Així mateix, el projecte que presentem, l’escola que volem, és també neuroplàstic/a, és a dir, intel·ligent. Vol dir que es modificarà i adaptarà en la mesura que creixi. Cal que tot projecte es mantingui obert als canvis ja que la ciència és també canviant.