Carta de compromís

La llei d’educació de Catalunya (12/2009), a l’article 20 estableix que “els centres, en el marc del que estableix el títol i d’acord amb llurs projectes educatius, han de formular una carta de compromís educatiu, en la qual han d’expressar els objectius necessaris per assolir un entorn de convivència i respecte per el desenvolupament de les activitats educatives”.

Tots sabem la gran importància que té la família en el desenvolupament i l’educació dels fills/es. També som conscients que un cop comencen l’escolarització és molt important una bona comunicació entre la família i l’escola per a continuar aquesta educació i formació. Per a obtenir els millors resultats educatius i formatius cal que hi hagi respecte mutu i confiança entre la família, principal educador, i l’escola. Cal que cada part tingui clares quines són les seves funcions i establir un diàleg sempre que faci falta. És per això que signem aquesta carta de compromís educatiu per fer una reflexió sobre punts clau que corresponen a cada sector i que intervenen directament en el desenvolupament integral de l’alumnat.

Les persones sotasignats …………. conscients que l’educació d’infants i joves implica l’acció conjunta de la família i de l’escola, signem aquesta carta de compromís educatiu, la qual comporta els següents compromisos:

Compromisos per part del centre

 • Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat de l’alumne/a tot estimulant les seves capacitats, competències i habilitats, que sigui adequada als diferents ritmes d’aprenentatge i que fomenti l’esforç i el rendiment, tot seguint les directrius normatives de les lleis vigents i del projecte educatiu de l’escola.
 • Informar a la família del Projecte Educatiu i de les Normes d’Organització i Funcionament del Centre.
 • Vetllar per garantir els drets i deures de l’alumne/a en l’àmbit escolar.
 • Crear, a l’escola, un clima de convivència que faciliti el sentiment de pertinença a la comunitat educativa i d’identificació amb el Centre.
 • Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries adients per atendre les necessitats específiques de l’alumne/a (en funció dels recursos disponibles i els criteris establerts a la Comissió d’Atenció a la Diversitat/Reglament de Règim Interior del centre) i mantenir informada la família.
 • Informar la família i l’alumne/a dels criteris que s’aplicaran per avaluar el rendiment acadèmic i lliurar els informes d’avaluació.
 • Mantenir comunicació amb la família per informar de l’evolució acadèmica i personal de l’alumne/a. L’escola fa com a mínim una entrevista amb cada família per curs i una reunió de nivell.
 • Atendre, en un termini raonable i seguint les normes de funcionament del centre, les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli la família.
 • Oferir assessorament a la família en l’adopció de criteris i mesures que afavoreixin l’evolució de l’alumne/a i del seu rendiment escolar, en particular per mitjà de la tutoria.
 • Informar la família de les tasques d’estudi que cal fer fora de l’horari lectiu i del seu grau d’acompliment.
 • Quan es produeixi absentisme escolar, el centre es posarà en contacte amb la família per tal d’assabentar-los de la situació i recordar-los les obligacions que tenen de vetllar per la correcta escolarització dels seus fills i filles. Si d’aquesta actuació no en resulta la rectificació del comportament d’absentisme, la direcció del centre comunicarà per escrit la situació als serveis socials del municipi.
 • Informar les famílies de totes les novetats, activitats i esdeveniments, mitjançant circulars informatives, notes a l’agenda, pàgina web del centre i/o taulell d’anuncis.
 • Revisar conjuntament amb la família el compliment d’aquest contracte quan s’escaigui.

Compromisos per part de la família

 • Conèixer, compartir i respectar el caràcter propi del centre definit en el projecte educatiu i estimular que els/les nostres fills/es se sentin part integrant del Centre i per tant, corresponsables del seu funcionament.
 • Reconèixer i respectar l’autoritat del professorat, de tot el personal no docent i de l’ Equip Directiu.
 • Conèixer, respectar i promoure les normes específiques d’organització i funcionament del centre contribuint a la convivència i el respecte mutu entre tots els membres de la comunitat escolar.
 • Instar els fills a respectar les normes de funcionament del centre, en particular, les que afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal de les activitats escolars.
 • Fomentar el respecte i el bon ús dels materials i les instal·lacions.
 • Interessar-nos per l’evolució personal i pels aprenentatges dels nostres fills/filles.
 • Vetllar perquè els/les nostres fills/filles compleixin el deure bàsic de l’estudi i facin, a casa, les tasques encomanades pel professorat. Transmetre els valors d’esforç i responsabilitat com a mitjans per a l’adquisició del coneixement i del desenvolupament personal.
 • Garantir l’assistència regular i puntual, tan a l’arribada com a la sortida de l’escola i/o altres activitats acadèmiques.
 • Adreçar-se directament al centre per contrastar les discrepàncies, coincidències o suggeriments en relació a l’aplicació del Projecte Educatiu pel que fa la formació dels fills, seguint els canals establerts a la normativa del centre.
 • Facilitar al centre les informacions dels fills que siguin rellevants per al procés d’aprenentatge, desenvolupament personal o per la seva salut. Així com els canvis i/o modificacions en les dades aportades en el moment de matrícula.
 • Atendre les mesures proposades pels diferents professionals encaminades a millorar el rendiment escolar dels fills/es.
 • Educar perquè la forma de vestir sigui la més adequada per a cada ocasió i cada lloc. Tenir cura del seu aspecte personal, la seva higiene i vetllar per uns hàbits de vida saludable (dormir les hores necessàries per l’edat, no venir en dejú a l’escola…)
 • Mantenir-se informat de les activitats, esdeveniments i novetats del Centre, llegint els diferents canals de comunicació establerts: correu electrònic, agenda, circulars informatives, tauler d’anuncis…
 • Atendre, en un termini raonable, les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli el Centre i confirmar o excusar l’assistència a la reunió.
 • Retornar, degudament signades, i puntualment les autoritzacions que el centre demani. Informar els fills del contingut d’aquests compromisos.