Pla TAC (Tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement)

Justificació

L’assoliment de la competència digital per part dels alumnes és la raó per la qual els centres educatius han de definir i actualitzar, de manera periòdica, l’estratègia sobre l’ús de les tecnologies digitals en el procés d’ensenyament i aprenentatge.

Els decrets de currículum (Decret 119/2015, de 23 de juny, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària, i Decret 187/2015,, de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria) han incorporat el desplegament de la competència digital d’acord amb el plantejament recollit als documents Competències bàsiques de l’àmbit digital. Educació primària i Competències bàsiques de l’àmbit digital. Educació secundària obligatòria. Per tant, és necessària una revisió i actualització de les pràctiques educatives que es duen a terme en el centre, per assegurar que s’atenen, en les programacions didàctiques, les quatre dimensions que conformen la competència digital:

 1. Instruments i aplicacions
 2. Tractament de la informació i organització dels entorns de treball i aprenentatge
 3. Comunicació interpersonal i col·laboració
 4. Ciutadania, hàbits, civisme i identitat digital

Per fer-ho possible cal un govern de les tecnologies que incorpori aspectes pedagògics, de formació i organitzatius del mateix centre. Com a instrument per formalitzar aquest govern, en el marc del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, i del projecte educatiu del centre, cal una planificació a curt, mitjà i llarg termini perquè el procés de desplegament de la competència digital es desenvolupi de manera harmònica.

El pla TAC

Els criteris que fan referència a l’organització i als usos pedagògics de les tecnologies digitals en el centre s’han de recollir en el projecte educatiu. La concreció de les aplicacions i els usos de les tecnologies s’han d’incorporar als diversos documents de gestió del centre: normes d’organització i funcionament, programació general anual,memòria, etc. Així, és convenient que el projecte de direcció formuli propostes concretes en relació amb l’actualització dels usos de les tecnologies digitals i l’impuls d’activitats STEM (acrònim que fa referència a les disciplines acadèmiques de ciència, tecnologia,enginyeria i matemàtiques) i promogui estratègies orientades a millorar l’assoliment de la competència digital dels alumnes. El pla TAC del centre és l’instrument que facilita la planificació en els aspectes organitzatiu, pedagògic i tecnològic, i assigna les responsabilitats associades dins del claustre de professors. Correspon al director o directora del centre impulsar i liderar el desenvolupament del pla TAC i vetllar per la seva aplicació i avaluació. El Departament d’Ensenyament ha d’aportar orientacions i instruments perquè s’implementi correctament

Objectius

Els objectius del pla TAC de centre són, entre d’altres:

 • Planificar el desplegament i la inserció de les TIC en els àmbits educatiu,administratiu i comunicatiu.
 • Promoure l’assoliment de la competència digital de tots els alumnes. Promoure l’assoliment de la competència digital docent de tots els professors.
 • Impulsar els usos curriculars de les TAC i fer-ne el seguiment i l’avaluació.
 • Assignar responsabilitats compartides en la gestió de la tecnologia en el centre.
 • Vetllar pel compliment de la normativa en els usos de la tecnologia, especialment en allò que s’estableix a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i a la Llei de propietat intel·lectual (LPI).
 • Establir criteris per definir les prioritats de dotació dels recursos tecnològics i d’assessorament i de formació dels docents.
 • Establir mesures per garantir la inclusió digital de tots els alumnes i evitar-ne així la fractura digital.
 • Establir la presència del centre a Internet (Portal del centre, plataforma virtual).
 • Establir mesures de protecció dels alumnes de continguts inadequats en l’accés a Internet, tant dels equipaments del centre com dels personals dels alumnes.

En els següents documents trobareu tota la informació sobre el pla TAC del nostre centre, els objectius, continguts i competències a treballar en cada cicle, i la explicació de com treballem la programació i la robòtica al llarg de tota l’escolaritat.

Enllaç al pla TAC de centre

Enllaç als documents Annexos al pla TAC de centre