Informació sobre l’avaluació LOMCE

En aquest enllaç teniu un document explicatiu per les famílies de la nova avaluació segons la LOMCE.

Àmbit lingüístic

(Llengua catalana i llengua castellana)

Seqüenciació dels criteris d’avaluació (Llengua catalana)
Àmbit lingüístic

(Llengües estrangeres)

Seqüenciació dels criteris d’avaluació (Primera llengua estrangera)
Àmbit matemàtic Seqüenciació dels criteris d’avaluació
Àmbit de coneixement del medi Seqüenciació dels criteris d’avaluació
Àmbit artístic Seqüenciació dels criteris d’avaluació
Àmbit d’educació

física

Seqüenciació dels criteris d’avaluació
Àmbit d’educació en valors Criteris d’avaluació d’etapa de l’àrea d’educació en valors socials i cívics
Àmbit digital Criteris d’avaluació d’etapa
Àmbit d’aprendre a aprendre Criteris d’avaluació d’etapa
Àmbit d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria Criteris d’avaluació d’etapa