Menjador escolar

El servei de menjador està gestionat per la nostra AMPA. Tenim cuineres pròpies en el centre.

El servei de menjador funciona els 5 dies de la setmana, de dilluns a divendres.

Els alumnes fixes es cobra el rebut entre el dia1 i el 6 de cada mes.

Els alumnes eventuals poden comprar tiquets a la consergeria de l’escola. Els ven la representant de l’AMPA (Lídia)

Pel que fa a les absències, s’abonaran tots els dies d’absència, sempre i quan es comuniqui a l’escola abans de les 9’45 del matí del primer dia. També s’abonaran els dies d’absència justificats per actes que organitza l’escola, com ara excursions. Els abonaments es descomptaran en els rebuts del mes següent.

Impagats: En cas de devolució d’un rebut, es donarà un termini de 5 dies per a la seva regularització. Les despeses de devolució aniran a càrrec de la família. El pagament del rebut més les despeses de devolució es podran fer efectius a la Lídia (representant menjador, AMPA), els dies i hores de venda de tiquets, a la consergeria de l’escola. En cas de no poder justificar la regularització de l’impagat en el termini indicat, l’alumne no podrà continuar fent ús del servei de menjador.

Cal respectar les normes de convivència, ordre i respecte al utilitzar el menjador escolar.