Treball per projectes

El treball per projectes permet als nens i nenes iniciar un procés d’aprenentatges obert, on a partir dels interessos i inquietuds dels infants es cerquen respostes als reptes i interrogants que van sorgint. Aquest plantejament  té com a base un enfocament globalitzador i significatiu. Parteix dels coneixements inicials dels infants i afavoreix la creació d’estratègies d’organització dels coneixements en relació a la presa de decisions (proposar, argumentar, triar, confrontar..), al tractament de la informació (cercar-la, organitzar-la, interpretar-la, compartir-la) i a la reflexió sobre el  propi procés d’aprenentatge.  Sorgeixen i evolucionen en diferents formes: des de projectes de recerca de caràcter temàtic a projectes a l’entorn d’una pregunta, un enigma o una qüestió  a resoldre. Els projectes són diversos en la seva concepció, durada i realització. Dins la vida del grup-classe, cal destacar la importància de la interacció que genera  entre els infants: temps per preguntar, escoltar, dialogar, contrastar, argumentar… Moments on es generen idees i interrogants que ajuden a construir coneixement de forma compartida.

Iniciem el treball per projectes a P3 i es treballa a tota la Primària.

Des de l’escola valorem el desenvolupament de la imaginació, la creativitat, el raonament crític i el treball cooperatiu dotant els infants amb destreses per utilitzar tot tipus de llenguatge: verbal, matemàtic, plàstic, corporal i musical. Valorem de manera especial l’aspecte creatiu de tots aquests llenguatges, potenciant-los des de tots els àmbits d’aprenentatge.

A part dels projectes triats i realitzats a cada grup-classe, l’escola participa en alguns projectes externs que es van consolidant amb els anys. Alguns només contemplen una especialitat però d’altres n’inclouen més d’una. El grau de treball dins l’aula depèn de la proposta, però n’hi ha que demanen una tasca continuada durant uns quants mesos