Tractament de les Llengües

La llengua catalana, com a llengua pròpia de l’escola, és la vehicular i d’aprenentatge. S’utilitza aquesta llengua de forma habitual en les relacions i comunicacions quotidianes, alhora que es vetlla pel coneixement  i domini de totes les llengües curriculars.

La llengua castellana es treballa alternativament amb la catalana a les hores de llengua, en els projectes, al teixit d’aula, en els racons de llengua…

La llengua estrangera és l’anglès. L’ensenyament/aprenentatge de l’anglès comença a l’etapa d’infantil, concretament al curs de P3 i segueix al llarg de primària fins a 6è. Es treballa a les sessions de projecte, als racons, Art and Craft a CM i Science a CS