Currículum i Avaluació

Concreció de les competències bàsiques que s’han d’assolir en acabar els ensenyaments  obligatoris. 

 1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual
 2. Competència matemàtica
 3. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
 4. Competència artística i cultural
 5. Tractament de la informació i competència digital
 6. Competència social i ciutadana
 7. Competència d’aprendre a aprendre
 8. Competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria.

 

L’alumne, quan acabi l’educació primària, haurà fet el camí per tenir els coneixements, les habilitats i les actituds necessàries per: 

 • Utilitzar els seus sabers i coneixements per entendre i interpretar el món que l’envolta.
 • Plantejar-se i resoldre problemes en col·laboració.
 • Interpretar la informació i analitzar-la críticament.
 • Comprendre les relacions que s’estableixen entre la societat i el seu entorn.
 • Expressar les seves idees d’una manera informada.
 • Saber fer un bon ús dels entorns digitals.
 • Utilitzar els seus sabers i coneixements per entendre i interpretar el món que   l’envolta.
 • Plantejar-se i resoldre problemes en col·laboració.
 • Interpretar la informació i analitzar-la críticament.
 • Comprendre les relacions que s’estableixen entre la societat i el seu entorn.
 • Utilitzar els seus sabers i coneixements per entendre i interpretar el món que l’envolta.
 • Plantejar-se i resoldre problemes en col·laboració.
 • Interpretar la informació i analitzar-la críticament.
 • Comprendre les relacions que s’estableixen entre la societat i el seu entorn.
 • Expressar les seves idees d’una manera informada.
 • Saber fer un bon ús dels entorns digitals.
 • Treballar en equip i consensuar el punts de vista.
 • Donar resposta a necessitats que portin cap al benestar personal i promoguin una vida més saludable i de més qualitat.
 • Saber expressar experiències i emocions a través de l’art.

 Continuant el seu aprenentatge en l’educació secundària i al llarg de la seva vida…