Claustre

FUNCIONS DEL CLAUSTRE DE PROFESSORS
a) Participar en l’elaboració del projecte educatiu del centre.
b) Informar i aportar propostes al consell escolar del centre i a l’equip directiu sobre l’organització i la programació general del centre i per al desenvolupament de les activitats escolars complementaries i de les extraescolars.
c) Establir criteris per a l’elaboració del projecte curricular del centre, aprovar-lo, avaluar-ne l’aplicació i decidir-ne possibles modificacions posteriors.
d) Elegir els seus representants al consell escolar del centre.
e) Informar el nomenament dels mestres tutors.
f) Informar favorablement la proposta de creació d’altres òrgans de coordinació, abans que el director no la presenti al consell escolar del centre.
g) Fixar i coordinar criteris sobre el treball d’avaluació i recuperació dels alumnes.
h) Fixar i coordinar les funcions d’orientació i tutoria dels alumnes.
i) Promoure iniciatives en l’àmbit de l’experimentació i investigació pedagògiques i en la formació del professorat del col•legi.
j) Analitzar i valorar els resultats de l’avaluació dels alumnes i del centre en general.
k) Aportar al consell escolar del centre criteris i propostes per a l’elaboració del Reglament de règim interior.
l) Aportar a l’equip directiu criteris pedagògics sobre distribució horària del pla d’estudis del centre, la utilització racional de l’espai escolar comú i de l’equipament didàctic en general.
m) Conèixer les candidatures a la direcció i els programes presentats dels candidats.
n) Qualsevol altra que li sigui encomanada per disposició del Departament d’Ensenyament.

FUNCIONAMENT DEL CLAUSTRE DE PROFESSORS
39.1. El claustre es reuneix preceptivament una vegada cada dos mesos amb caràcter ordinari i sempre que el convoqui el director o ho sol•liciti un terç, almenys, dels seus membres. És preceptiu celebrar un claustre al començament i al final de cada curs escolar.
L’assistència al claustre és obligatòria per a tots els seus membres.
39.2. El secretari del centre aixeca acta de cada sessió del claustre, la qual, una vegada aprovada, passa a formar part de la documentació general del centre.