Organs col·legiats

CLAUSTRE DE PROFESSORS

El claustre de professors és l’òrgan de participació de professorat en el control i la gestió de l’ordenació de les activitats educatives i del conjunt dels aspectes educatius, intervé en l’elaboració i modificació del projecte educatiu i aprova els aspectes pedagògics dels documents de gestió del centre, en especial del projecte educatiu i les seves actualitzacions.

EL CONSELL ESCOLAR

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director, professorat, alumnat, personal d’administració i serveis, etc.

En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc. En el cas dels centres privats concertats, el consell escolar debat, avalua, analitza i pren decisions sobre els temes proposats pel titular del centre.

Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

La darrera convocatòria d’eleccions a consells escolars dels centres ha sigut el curs 2014-2015.