Projecte Alexandria

Es tracta de la “socialització d’alguns llibres de text”, aquest projecte el coneixerem com a
Projecte Alexandria. Cal dir que dit projecte ha estat aprovat pel Claustre de mestres,
pel Consell Escolar i en assemblea de pares i mares convocada per l’AMPA. Per tant,
formarà part del projecte curricular del nostre centre escolar i s’aplicarà des de primer de
Primària fins a sisè, però de forma progressiva.

Què és la Socialització?
“Socialitzar” un llibre de text significa allargar la utilitat del llibre, tot donant-li una vida de,
corn a mínim, 4 anys i que, per tant, pugui ser reutilitzat per altres alumnes de cursos
posteriors.

Quina és la finalitat del Projecte Alexandria?
La primera i principal finalitat del projecte és “l’educació en valors”: Utilitzar el llibre de
text com a recurs no només didàctic, sinó també com a recurs ètic, tot fomentant:
– El valor de respectar el bé comú.
– El valor de compartir.
– El valor de l’estalvi tant econòmic com ecològic.
Per tal d’aconseguir aquests objectius, tothom, mestres, pares/mares i alumnat, hem de
tenir molt clar que estem parlant d’un material que deixa de ser d’ús particular i passa a
ser d’ús comunitari, com d’altres estris de l’escola. Les famílies hauran de costejar no el
valor real del llibre sinó la utilitat que en faran d’aquest llibre durant un curs acadèmic.

Cliqueu aquí per veure el projecte