ACDE

Com en l’anterior projecte estratègic, PAC’09, ens plantegem els 2 objectius coincidents amb els del propi Departament d’Ensenyament que són:

1.- La Millora dels Resultats Acadèmics.

2.- La Millora de la Cohesió Social

Per assolir els quals proposem 6 estratègies amb els següents objectius:

Treball de les capacitats i competència matemàtica:

 • Formar tot el claustre en el nou enfoc competencial matemàtic i elaborar una nova línia d’escola envers a aquesta àrea.
 • Permetre que l’alumne adquireixi destreses que l’ajudin a comprendre què és un problema, de quines parts consta i les relacions que hi ha entre elles, aportant les capacitats necessàries per decidir la millor manera de plantejar-ne la resolució.
 • Elaborar dossiers, per nivells, de geometria i millorar els coneixements de geometria de l’alumnat.
 • Incrementar el nivell i la velocitat del càlcul mental, incrementar les estratègies de càlcul dels alumnes i millorar les Competències Bàsiques a l’àrea de Matemàtiques.

Implementació de l’ILEC, noves metodologies de llengua i aplicació del Pla Lector- Biblioteca.

 • Impulsar el gust per la lectura i gaudir de l’espai de la Biblioteca escolar.
 • Impulsar l’aprenentatge a través de la lectura, saber llegir i fomentar el gust per la lectura.
 • Impulsar l’aprenentatge a través de la lectura, saber llegir i fomentar el gust per la lectura i l’ús de la situació Padrí – Fillol.

Millora de la competència de la llengua anglesa, PILE.

 • Desenvolupar tècniques de lectura que permetin la comprensió i deducció de significats i produir textos senzills.
 • Millorar l’expressió i la comprensió oral i escrita de la llengua anglesa a través de les TAC (bloc concretament).
 • Conèixer les estructures i el vocabulari adients per desenvolupar els continguts de l’àrea de plàstica en anglès.
 • Conèixer les estructures i el vocabulari adients per desenvolupar els continguts de l’àrea d’educació física en anglès

Creació i implementació del Pla TAC.

 • Identificació de les necessitats del centre i a nivell individual per l’ús de les TAC. Definir i planificar els àmbits d’actuació i les línies generals de planificació de les tecnologies en el centre
 • L’ús de l’eina digital (i tot el que comporta com ara estalvi de paper, etc).

Sensibilització i millora dels coneixements d’una escola verda.

 • Adquirir una certa autonomia en la recollida i aplicació de dades matemàtiques tot tractant el consum i despesa de materials diversos.
 • Observar i treballar el cicle vital d’una planta i després realitzar una activitat.
 • Conèixer el bosc mediterrani i conscienciar l’alumnat en el respecte a la natura.
 • Treballar continguts estadístics de l’àrea de matemàtiques tot aprofitant els registres de consum i conscienciar tota la comunitat educativa en l’estalvi energètic.

Aplicació del pla sòcio-emocional i la resolució de conflictes entre iguals.

 • Millorar la relació entre companys i companyes (alumnat), millorar l’autoestima, conèixer diferents emocions i sentiments, i aprendre a posar-se a la pell dels altres (empatia).