Noves tecnologies

APRENDRE AMB LA TECNOLOGIA

Les noves tecnologies s’han convertit en un recurs més afegit a les aules de la nostra escola. Com equip educatiu, considerem que la tecnologia és un mitjà motivador pels alumnes. És per aquest motiu que hem dotat les nostres aules amb PDI’s, ordinadors portàtils, netbooks i ordinadors amb programari lliure Linkat.

Aquests equipaments faciliten l’aprenentatge ja que permeten enriquir el procés d’ensenyament.

Pla TAC

En el Pla TAC (Pla de Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement) es recullen les característiques actuals del centre en relació a les TAC, es defineixen els objectius i es planifiquen les actuacions que es duran a terme pel que fa als aspectes organitzatius, didàcticopedagògics i curriculars. Aquest document recull l’ús de la tecnologia a la nostra escola.

El centre disposa d’una aula d’ordinadors on els alumnes van a fer informàtica quinzenalment des d’EI3 fins a CM1, i la resta de cursos l’utilitzen puntualment quan la necessiten.

Utilitzem netbooks i ordinadors portàtils a les aules per fer treballs en grup, consultes, cerques d’informació, activitats de reforç i/o ampliació.

També tenim Pissarres Digitals Interactives i projectors on els alumnes poden interactuar i set tauletes digitals.