Atenció a la diversitat

L’atenció a TOT l’alumnat esdevé un dels eixos que contempla el Projecte Educatiu de la nostra escola inclusiva. Des de l’inici de la creació de l’escola, el claustre de mestres ha estat molt sensible a l’hora de tractar l’atenció a l’alumnat amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu. Amb els recursos disponibles, sempre hem prioritzat la prevenció i la detecció, atès que, les Necessitats Específiques de Suport Educatiu s’identifiquen i s’avaluen considerant el funcionament de l’alumne dins del context educatiu.

Planifiquem les mesures i els suports educatius a partir de l’observació del progrés dels alumnes i de les seves necessitats, a fi de donar a cadascú la intensitat de suport adequada per millorar-ne el seu nivell competencial.

  • MESURES I SUPORTS UNIVERSALS:

Recullen totes les nostres accions i pràctiques, de caràcter educatiu preventiu i proactiu, com ara: l’acció tutorial, les cotutories, els treballs cooperatius a partir de cicle mitjà, el treball per racons, els espais d’aprenentatge a educació infantil, el treball específic de lateralitat que es realitza a P4, els grups flexibles des de P5 a sisè, l’apadrinament lector, els desdoblaments, els tallers internivell trimestrals, el treball en petit grup dins de l’aula, l’aprenentatge per projectes i centre d’interès i l’avaluació formativa, entre d’altres.

Així com el projecte Binding, un projecte de la Universitat de Barcelona basat en l’evidència científica i destinat a millorar l’aprenentatge de la lectura. Un dels principals objectius d’aquesta primera fase és aconseguir més velocitat lectora, sobretot la d’aquells nens i d’aquelles nenes a qui costa una mica més llegir. Es tracta de desenvolupar eines per a l’adquisició i la millora de les habilitats lectores. Tenim com a missió no deixar cap nen/a enrere en la lectura, ja que aquesta és una capacitat bàsica de la comunicació humana i del creixement personal. 

Per tant, és mitjançant la creació, el desenvolupament i l’aplicació de la metodologia Binding que ens hem marcat com a objectiu incrementar el rendiment escolar dels nostres nens i nenes. Per l’escola és una metodologia més en l’aprenentatge de la lectura. Per tant, és un complement més a les nostra manera d’ensenyar a llegir.

L’Escola també participa des de fa quatre cursos en el projecte “Detecció dels factors psicopatològics implicats en el fracàs i abandonament acadèmic”, del Servei de Psiquiatria de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron de Barcelona. Es tracta d’un  Projecte orientat en la detecció de causes que poden ocasionar fracàs escolar. L’objectiu de l’estudi, que es porta a terme en altres escoles,  és determinar quina és la freqüència de psicopatologia entre els alumnes a Catalunya amb l’objectiu de determinar la seva vinculació amb el rendiment i fracàs escolar. Aquest estudi ens suposa una gran ajuda per diagnosticar i orientar casos amb baix rendiment escolar o dificultats d’altre tipus. La participació en aquest projecte és voluntària i depèn del consentiment de cada família.

  • MESURES I SUPORTS ADICIONALS:

Contemplen totes les nostres actuacions educatives que permeten ajustar la resposta pedagògica de forma flexible i temporal, focalitzant la intervenció educativa en aquells aspectes del procés d’aprenentatge i desenvolupament personal que poden comprometre l’avenç personal i escolar. Disposem de mestres especialistes que donen suport a la inclusió (MESI) dins i fora de l’aula i de l’assessorament de la psicopedagoga de l’EAP. Realitzem Suport Escolar Personalitzat, així com adaptacions metodològiques, si s’escau. D’altra banda, l’escola aposta per treballar el llenguatge oral des de P3, com a base important de l’educació. A l’escola el llenguatge oral forma part del dia a dia a l’aula i es troba en totes les àrees, però també ,es bo fer-ne un treball més específic i pautat que englobi uns determinats continguts i un objectius concrets, sobretot quan s’observen certes dificultats. Per aquesta raó a P3, en grups reduïts i amb aquells alumnes que més ho requereixen, es realitzen un racó de parla per complementar el treball que es realitza a l’aula en gran grup.

  • MESURES I SUPORTS INTENSIVES:

Disposem de mesures i suports intensius, és a dir, actuacions educatives extraordinàries adaptades a la singularitat dels alumnes amb necessitats educatives especials, que permeten ajustar la resposta educativa de forma transversal, amb una freqüència regular i sense límit temporal. Actualment rebem atenció directa dels professionals de suport del CREDV i del CREDA, així com assessorament dels professionals de suport del CRETDIC.

 

Si un niño no puede aprender de la manera que le enseñamos, quizá debemos enseñar de la manera en que él aprende.” Ignacio Estrada.