Ponderacions de les dimensions a Primària

Per al càlcul de la nota d’una àrea (sigui en una avaluació parcial o al final de curs) es tenen en compte tres blocs que poden estar repartits entre les diferents competències de cada dimensió:
• El saber: fets, conceptes, sistemes conceptuals.
• El saber fer: tècniques, procediments, hàbits, habilitats, estratègies…
• El saber estar: actituds, valors normes, comportament.
A l’Educació Primària la base per al càlcul de la nota de l’àrea és el valor ponderat de cada una de les dimensions. A més a més de les dimensions pròpies de cada àrea en cada una d’elles s’hi afegeix una dimensió personal que recull bàsicament els aspectes actitudinals (comportament, treball, deures, actitud, respecte als companys i als docents, participació activa, implicació, treball en equip), cosa que permet complir amb la voluntat de l’escola de participar en la formació integral dels alumnes d’acord amb el seu model de persona. Aquesta dimensió suposa un 10% de la nota de la matèria. Les faltes de deures restaran de la qualificació d’aquesta dimensió personal. En el següent enllaç podreu veure els quadres que  recullen les ponderacions que s’estableixen entre les diferents dimensions avaluades segons àmbits i nivells.

PONDERACIONS DE LES DIMENSIONS PRIMÀRIA