Projecte lingüístic

A l’escola ens proposem consolidar la llengua catalana com a eix vertebrador d’un projecte plurilingüe.
El nostre objectiu és aconseguir parlants plurilingües competents.
Partint d’una anàlisi sociolingüística rigorosa del centre i del seu entorn, organitzarem programes precisos de gestió de les llengües per determinar com el català, llengua vehicular de l’escola, s’articula, d’una manera  coherent, amb l’ensenyament de les altres llengües tot establint acords per a relacionar les diferents estratègies didàctiques.
Alhora, l’escola garantirà que l’alumnat tingui també un domini ple del castellà i també introduirà l’aprenentatge d’una llengua estrangera, l’anglès.