AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR curs 2020-2021

CONVOCATÒRIA D’AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR (AIMS)

CURS 2020 – 2021

 

Termini de presentació sol·licituds: del 2 al 16 de juny 2020

Per a una millor atenció i prevenció del contagi pel Covid-19, s’informa que la presentació de sol·licituds serà de forma telemàtica. Per tant el tràmit de presentació es farà ON-LINE (es pot fer amb ordinador, tablet i mòbil) a través de l’aplicació: http://www.girones.cat/p/ensenyament.html

 RENOVACIONS: L’alumnat que durant el curs 2019-2020 va sol·licitar ajut individual de menjador escolar, rebrà a partir del dia 2 de juny un codi (CODI D’USUARI PER UNITAT FAMILIAR) via SMS al telèfon mòbil per accedir a les seves dades i validar o revocar la sol·licitud. Els germans de P3 que consten a la nostra base de dades queden inclosos a la renovació.

 ALTA NOVA. En el cas d’alumnes de NOVA MATRICULACIÓ i sense germans al centre, aquest alumnat no rebrà SMS i haurà d’entrar a l’aplicació amb l’opció ALTA NOVA i omplir el formulari. Caldrà aportar DNI/NIE de tota la unitat familiar.

 Si hi ha alumnat de 6é que sigui repetidor, caldrà fer “Alta Nova” a menys que tingui germans més petits que hagin rebut el CODI per fer RENOVACIÓ; en aquest cas, caldrà eliminar aquest alumne repetidor de l’apartat de “familiars” i incloure a “alumnes sol·licitants” a la renovació dels seus germans.

 Es requisit indispensable disposar de telèfon mòbil; I preferiblement també una direcció de correu electrònic perquè un cop es validi la sol·licitud, automàticament s’envia un correu electrònic a l’adreça indicada al Formulari, confirmant que ha quedat presentada la sol·licitud.

 En cas de no haver rebut el CODI D’USUARI (i haver sol·licitat ajut individual de menjador escolar el curs 2019-2020), caldrà que sol·licitin el CODI (un codi pel conjunt de la unitat familiar) a becamenjador@girones.cat indicant nom, cognom i DNI en qualitat del tutor legal dels alumnes que correspongui i especificant correu electrònic i telèfon mòbil.

 A més del Formulari de sol·licitud degudament omplert, si s’escau, caldrà enviar per correu electrònic la documentació acreditativa que sigui necessària (com DNI/NIE dels nous sol·licitants o en cas de caducitat, nous convenis de separació o modificacions, calendari actualitzat de custòdia compartida, certificat de cotitzacions de la Seguretat Social en cas de
ser treballadora de la llar, resolució d’acolliment, etc) a becamenjador@girones.cat .

 L’alumnat que faci sol·licitud d’ajut individual per a menjadors gestionats pel Consell Comarcal del Gironès, automàticament quedarà inscrit al servei de menjador i no haurà de fer el tràmit específic corresponent.

 La tramitació de la sol·licitud, renovació o modificació de dades per demanar l’ajut individual de menjador escolar pel curs 2020-2021 no implica la seva resolució positiva.

 L’atenció i assessorament a les famílies serà preferentment telefònica, per això s’han habilitat els següents telèfons:

TELÈFON HORARI ATENCIÓ
972 213 262 De 8:30 h a 14:30 h
972 011 623 De 8:30 h a 14:30 h
972 011 625 De 8:30 h a 14:30 h

 

Descàrrega de documents:

 

Share