AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR curs 2018-2019

CONVOCATÒRIA D’AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR (AIMS)

CURS 2018 – 2019

 

 

 

Les Bases recullen els criteris comuns tramesos pel Departament d’Ensenyament a tots els consells comarcals, i ressaltem el següent per aquest curs:

1. La sol·licitud degudament omplerta i signada pels majors d’edat, s’hi ha d’adjuntar còpia del DNI/NIE vigent de tots els membres que tinguin obligació legal de disposar-ne; I en cas de no tenir obligació legal de disposar-ne: còpia del llibre de família, certificat de naixement o passaport. La sol·licitud ha de reflectir la unitat de convivència d’acord amb la convocatòria i serà comprovada mitjançant el volant de convivència (o en el seu defecte, per la comprovació d’aquesta situació per part del consell comarcal).

1.1. Els alumnes que el curs 2017-2018 varen tramitar aquest ajut, i varen aportar la documentació requerida per valorar el cas, disposen d’una sol·licitud pre-omplerta que podran completar i validar amb la signatura de tots els majors d’edat si no s’han modificat les dades personals i de convivència. En aquest cas, no cal aportar DNI o NIE dels tutors i resta de familiars, si són vigents els que varen presentar el curs passat.

1.2. Els alumnes nous (si no tenen germans que ja hagin demanat/obtingut ajut per aquest curs 2017-2018) o aquells que els hagi variat la situació de convivència, cal omplir nova sol·licitud i aportar còpia del DNI/NIE corresponents.

2. Els tutors legals dels sol·licitants autoritzen al Consell Comarcal i al Departament d’Ensenyament per obtenir les dades, de la persona sol·licitant i de la resta de membres de la unitat familiar, que siguin necessàries per determinar la renda i comprovar la veracitat de les dades aportades a efectes d’aquest ajut a les diferents administracions públiques que correspongui. Recomanem que tothom que hagi rebut ajuts econòmics de diferents administracions (sigui quin sigui l’import) facin la declaració de la renda.

3. Cal acreditar les situacions socials (monoparentalitat, disminució….), els ingressos no tributables (RGC, certificat cotitzacions per treballadores de la llar, conveni de separació….) mitjançant indicació NÚM. D’EXPEDIENT, DATA… o supletòriament, aportant còpia del document. També cal deixar especificat tots els ens públics o privats dels quals hagin rebut algun ajut econòmic durant el 2017; Per últim, si la família està en seguiment de serveis socials, també és necessari l’informe social.

4. Les Bases estableixen 3 llindars de renda familiar que tenen garantit l’ajut del 50 %, del 100 % o del 100 % per alumnes amb una disminució igual o més del 60 %.

5. Compactació. Cal que la família deixi consignat al sol·licitar l’ajut de menjador, que si aquest és menor al 100 % del cost, vol fer-ne ús compactat.
El consell comarcal notificarà de la resolució d’atorgament indicant quins alumnes han demanat fer ús compactat. El gestor del servei (AMPA, ajuntament…) distribuirà la compactació dels alumnes segons convingui (número de monitors, torns, …) i ho comunicarà, amb el vist-i-plau de la direcció, per correu electrònic a menjadors@girones.cat (base 16). En cap cas poden fer-ne ús més de 3 dies a la setmana.

6. Custòdia compartida: Per aquests casos es consideren membres computables el sol·licitant, els seus progenitors, encara que no convisquin, i els fills comuns d’aquests.

Descàrrega de documents: