Socialització de llibres i material didàctic

DECÀLEG

PEL BON FUNCIONAMENT

L’Escola La Closa amb la col·laboració de l’AMPA comparteixen el Projecte de la Socialització de llibres i material didàctic. Aquest projecte aporta molts beneficis, tals com: una reducció econòmica en l’adquisició del material didàctic, contribuir a la sostenibilitat del medi ambient al reutilitzar els llibres curs a curs, fer prendre consciència als infants, famílies i mestres que el material s’ha de cuidar, entre altres.

 

Per això hem cregut convenient redactar unes normes de participació en el projecte, aquestes normes inclouen drets i deures que cal acceptar i respectar. En cas de no fer-ho s’entendrà que el participant ha comès una falta lleu i si és reincident es considerarà falta greu. Les faltes (especificades en l’annex) tindran unes sancions que caldrà complir.

El no compliment d’aquesta normativa pot suposar l’expulsió de l’alumne del projecte per l’any següent.

 1. Els llibres i materials socialitzats són propietat compartida de l’escola i l’AMPA.
 2. Cal ser soci de l’AMPA per poder participar en el projecte de socialització de llibres.
 3. Cal estar al corrent del pagament de la quota de socialització (especificades a la taula de l’annex). Aquesta quota s’abonarà al mes de juny abans d’iniciar el següent curs
 4. La responsabilitat final d’un llibre i/o material socialitzat és de la família. Cal respectar els llibres i el material i fer-ne un bon ús. En cas que algun llibre i/o material pateixi algun desperfecte per un ús inapropiat o irrespectuós, la família tindrà l’obligació de reparar el dany. En cas que no es pogués tornar a utilitzar el llibre, caldrà abonar l’import del llibre i/o material per substituir-lo per un de nou.
 5. A l’inici de curs els alumnes beneficiaris rebran els llibres revisats. Si detecten alguna incidència o anomalia cal que ho facin saber ja que a partir d’aquell moment qualsevol desperfecte és imputable al nou usuari del llibre.
 6. Cada llibre tindrà una etiqueta amb un número assignat a cada alumna/e.
 7. La revisió del material i els llibres socialitzats la faran els i les mestres a l’aula, juntament amb els alumnes.
 8. Si un llibre es fa malbé o es perd, s’haurà de comunicar al tutor al més aviat possible.
 9. Existeix un inventari de tots els llibres socialitzats, en el què s’actualitzen totes les petites incidències.
 10. Per poder participar en el projecte cal l’acceptació d’aquestes normes.

 

ANNEX

 

FALTA LLEU

 

 1. Quan un alumne tingui un tracte irrespectuós amb els llibres o material
 2. El tutor/a mostrarà als pares el mal ús que ha fet l’alumne.

La sanció per aquests casos per part de l’alumne i la família serà la d’arreglar o reposar el llibre i/o el material.

 

FALTA GREU

 

 1. Quan un alumne sigui reincident en el mal ús dels llibres o material comunitari i/o dels altres companys/es sense distinció de cicle.

La sanció serà la mateixa que per la falta lleu però en cas que la família no arregli o reposi els llibres malmesos, quedarà exclosa pel període d’un any del Projecte de Socialització de llibres.

 

QUOTES DE SOCIALITZACIÓ

Aquestes quedaran reflectides a la PGA (programació general anual)

VALORACIÓ DELS LLIBRES

 

La revisió dels llibres es realitzarà durant el mes de juny i es posarà un distintiu a cada llibre segons el seu estat de conservació:

 

 • Gomet verd: BÉ
 • Gomet taronja: ACCEPTABLE
 • Gomet vermell: DOLENT. S’ha de reposar i només d’ús a l’aula.

 

Si una vegada feta la revisió un/a alumne/a es salta més d’un pas (Ex: del gomet verd passa al vermell) tindrà una penalització i l’haurà de reposar.

 

Normativa revisada per la comissió de socialització el dia 13/06/19