Projecte educatiu

fran-copia

Projecte de Direcció 2019/23

Francesc Morilla, Director

Som una escola petita, familiar. Som el que s’anomena d’una línia. Aquesta és una de les gran fortaleses del nostre centre, gaudim de la immediatesa dels moments.

La nostra escola sempre s’ha caracteritzat per ser un centre innovador i molt implicat en la cerca de l’excel·lència en els resultats acadèmics. La metodologia de treball és per projectes.

Ja en el curs 2005-06 i fins el 2009-10, vam ser centre ‘pilot’ del Departament d’Ensenyament a l’hora de portar a terme l’anomenat Pla estratègic: “Pla d’autonomia de Centre”, aconseguint així:

  • definir una línia d’escola molt clara i definida cap a l’excel·lència educativa (cada any hem estat sotmesos a revisió dels resultats, més enllà dels ja establerts pel Departament, precisament per ser centre “pilot”).
  • rebre importants aportacions econòmiques per desenvolupar el Pla d’autonomia.
  • perfilar-seleccionar part de la nostra plantilla, aconseguint així una ‘plus’ en la qualitat i implicació dels nostres mestres en el Projecte Educatiu del Centre.

Els 3 eixos vertebradors que guien la nostra tasca són:

– La implementació tecnològica: cada alumne/a disposa d’un tablet, totes les aules estan dotades de pissarres digitals, lectors de documents i connectivitat de 4ªgeneració. Per a donar sentit i unitat a totes aquestes eines diposem d’una plataforma educativa en la que els alumnes, pares i mestres es poden comunicar molt fàcilment. Nosaltres diem entorn sistèmic.

– L’anglès és considerada una llengua molt important des de ben petits. Comença a integrar-se i impartir-se en el currículum des d’educació infantil (psicomotricitat, …)

Els alumnes d’educació primària (1r a 6è) estudien:

  • 3 classes d’anglès a la setmana, una d’elles en grup reduit.
  • l’assignatura d’Educació física es realitza en llengua anglesa en tota la primària.
  • Les ‘colònies escolars’ de 4t i 5è es realitzen en anglès com a llengua vehicular.
  • Extraescolar d’anglès Infantil i Primària a un preu molt econòmic per a les famílies.
  • Participem en projectes europeus: Etwinnig.
  • Som ‘centre acollidor’ de mestres estrangers dintre del Projecte Erasmus+ Ka1.

Les emocions són l’eix vertebrador de tota la nostra tasca. El nostre lema és que si un nen està emocionalment bé està preparat per enfrontar-se a tots els aprenentatges. Tenim un projecte que s’inicia a Educació Infantil amb l’objectiu de saber reconèixer les emocions; a Cicle Inicial (1r i 2n de primària) es realitza una feina més profunda en la dinàmica de grups per assolir un clima de confiança, respecte i de tranquil·litat; posteriorment al Cicle Mitjà (3r i 4t) es fa un treball més profund i específic de les habilitats socials per tal de poder ser autònoms en la resolució de conflictes i saber triar en cada ocasió l’estratègia més adequada a l’hora d’enfrontar-se als seus propis problemes; i, finalment, al Cicle Superior (5è i 6è), s’adquireixen les habilitats necessàries per a ser els mediadors de l’escola a sisè, treballant l’empatia, l’assertivitat i l’objectivitat a l’hora d’ajudar a resoldre els conflictes dels companys.

La nostra escola potencia la lectura sistemàtica en totes les àrees i matèries del currículum al llarg de tota l’escolaritat bàsica per augmentar la competència comunicativa i lingüística i el desenvolupament de l’hàbit lector dels infants i joves, sense oblidar que la competència lectora és la base de molts aprenentatges i un requisit per participar amb èxit en bona part dels àmbits de la vida adulta. El nostre centre participa en el PROGRAMA ILEC del Departament d’Ensenyament.

 

Llei Educativa de Catalunya