Important! Sol·licitud d’ajuts individuals de menjador escolar per al curs 2020-2021

CONVOCATÒRIA D’AJUT INDIVIDUAL DE MENJADOR

Davant aquesta situació d’excepcionalitat, i per tal de salvaguardar la protecció de la salut de la ciutadania evitant les aglomeracions i concentració d’un nombre elevat de persones a les dependències dels centres educatius i del Consell Comarcal del Baix Penedès i garantir simultàniament l’adequada prestació dels serveis públics que resultin imprescindibles per a la ciutadania, les sol·licituds per aquesta convocatòria s’hauran de presentar de forma telemàtica, a través de la Seu Electrònica del Consell Comarcal del Baix Penedès. No obstant, depenent de l’evolució de la pandèmia, s’habilitaran formes de presentació de sol·licituds de forma presencial.

Per poder fer aquest tràmit, és necessari la signatura electrònica, que es podrà obtenir per un dels canals proposats a la pàgina web. Podeu clicar en els enllaços on s’explica com obtenir algun dels dos certificats, mitjançant un tutorial.

Una vegada s’ha obtingut la signatura electrònica, la sol·licitud de l’ajut s’ha de demanar a través de la Seu  electrònica del Consell Comarcal del Baix Penedès: Catàleg de tràmits > tràmits destacats > Sol·licitud ajut individual de menjador curs 2020-2021.

A la mateixa pàgina web del Consell trobareu un tutorial de com fer la sol·licitud electrònica en català i en castellà i un accés directe a la sol·licitud.

TERMINIS:

  • Les sol·licituds es podran presentar de forma telemàtica a partir del dia 8 de juny de 2020 i romandrà oberta durant tot el curs escolar 2020-21.
  • Els alumnes que sol·licitin beca de menjador, hauran de tenir, obligatòriament DNI o NIE.

CRITERIS PER A L’ATORGAMENT D’AJUTS (orientatiu):

1. El llindar es calcularà en funció dels membres computables de la unitat familiar i per l’agregació de les
unitats de consum que es detallen a continuació:

    • Primer adult (sustentadors principals): 10.981,40 €
    • Segon adult (sustentadors principals): 5.490,80 €
    • Altres adults que integren la unitat familiar diferents dels sustentadors principals: 2.745,35 €
    • Per cada nen de la unitat familiar: 3.294,45 €

Si la renda familiar anual, calculada d’acord amb el que estableixen les bases, no supera aquest llindar,
es concedirà un ajut de fins al 50% del cost del servei de menjador. Les sol·licituds que estiguin per
sobre d’aquest llindar constaran com a denegades.

2. No tenir un volum de negoci superior a 155.000,00 € calculat sumant els volums de negoci de tots els
membres computables de la unitat familiar.

3. Podran optar als ajuts les unitats familiars en què la suma de tots els rendiments nets reduïts del
capital mobiliari més el saldo net positiu de tots els guanys i pèrdues patrimonials pertanyents als
membres computables de la família, excloent les subvencions rebudes per a l’adquisició o rehabilitació
de l’habitatge habitual i, en el seu cas, la renda bàsica d’emancipació, no superi 1.700,00 €

4. La suma dels valors cadastrals de les finques urbanes dels membres computables que componen la
unitat familiar, exclòs l’habitatge habitual, no pot superar els 42.900.00 €