Aprenentatge cooperatiu

L’escola té implementat en tots els nivells l’aprenentatge cooperatiu com una metodologia que ens permet donar resposta a la diversitat dels alumnes a partir del treball en equip, i, on els alumnes participen activament en el seu procés d’aprenentatge i en el dels seus companys, partint de la interacció.
Treballen de forma cooperativa amb l’objectiu:
 D’aconseguir un nivell superior de raonament dels alumnes
 D’establir relacions solidàries entre ells.
 De desenvolupar habilitats i incrementar el rendiment de tot l’alumnat.
 Augmentar la cohesió dels grups
 Respectar els diferents punts de vista, afavorint les pràctiques democràtiques: presa de dacions, debat, consens, l’acord, ….
 D’estimular el pensament crític.
 D’afavorir l’acceptació de la diferència i el respecte.