Projecte Educatiu

TRETS D’IDENTITAT

 • Escola pública.
 • Pluralista, inclusiva i coeducativa: no exclou ningú a causa de la seva procedència, religió, ideologia,  gènere…  des de la tolerància i el respecte als altres.
 • Escola democràtica, és a dir, ha de transmetre als nois i noies els valors bàsics d’una societat democràtica i convidar-los a participar en el coneixement i la millora d’aquesta societat.
 • La llengua de l’escola és el català i per tant la utilitzem com a primera llengua tot reforçant el seu domini mitjançant processos d’immersió.
 • Creiem que l’escola no només és un lloc d’ instrucció, sinó que l’educació integral ha de vetllar pel desenvolupament i la formació d´uns valors humans com són:  l’ actitud de diàleg, el respecte envers els altres, el treball en equip, la potenciació de les capacitats individuals i coneixement de si mateix, la  sensibilitat, l’ expressió personal, la creativitat, l’empatia, la tolerància…

 

PILARS PEDAGÒGICS / BASES DEL MODEL EDUCATIU

 • Afavorir el procés de desenvolupament harmònic de la personalitat de l’alumne, tant en l’aspecte individual com en el col·lectiu.
 • Respectar els drets i les llibertats i desenvolupant actituds democràtiques, solidàries, de tolerància, cooperació i respecte.
 • Fomentar el coneixement del país amb les seves característiques culturals, geogràfiques, històriques i lingüístiques.
 • Afavorir valors referits a la conservació del medi i la pau, promovent el coneixement d’altres pobles i comunitats.
 • Establir les bases per l’aprenentatge responsable, autònom i continu.
 • Estimular el desenvolupament de l’ús dels diferents llenguatges: plàstic, matemàtic, lingüístic, musical…
 • Potenciar la participació de les famílies en el context general de l’escola.

 

OBJECTIUS EDUCATIUS PRIORITARIS

Els objectius prioritaris de l’escola són: l’èxit escolar i l’excel·lència educativa, mitjançant el desenvolupament màxim de les capacitats de tots i cadascun dels alumnes com a principi fonamentador de l’equitat i garantia, alhora, de la cohesió social, seguint el principi de l’escola inclusiva i d’acord amb les característiques del centre.

 

CRITERIS D’ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA

 • Facilitar que l’infant sigui el protagonista del seu procés d’aprenentatge.
 • Fomentar la curiositat, l’esforç, el treball individual i col·lectiu.
 • Estimular el plaer de llegir, dins i fora de l’escola.
 • Conèixer, descobrir i aprendre de forma vivencial i manipulativa, a través de l’observació i l’experimentació.
 • Potenciar l’ús de les TAC, integrades en el treball de les activitats de l’aula
 • Aprenentatge de l’anglès des de P4, potenciant l’expressió oral a partir de tercer.
 • Aprofitament de les sortides i activitats com a complement o motivació dels diferents aprenentatges.
 • Participar en festes i esdeveniments del barri, afavorint el coneixement de les tradicions i la cultura catalana.
 • Compartir un projecte educatiu comú amb altres escoles de la ciutat.

 

PROJECTES I ACTIVITATS DESTACADES DEL CENTRE

 • Participació en Escoles +sostenibles Agena21:
 • Projecte  Pla Impuls de la Lectura
 • Pla de Biblioteques
 • Coordinadora Primària/Secundària
 • Projecte Èxit
 • Padrins de lectura.
 • Projecte de Reutilització de llibres
 • Participació en el projecte “Talk to me”

 

ÀMBITS DE PARTICIPACIÓ I COL·LABORACIÓ

 • Projecte de suport a l’atenció de les diversitats als centres
 • Escola de pràctiques.
 • Xarxes pel canvi.