Menjador escolar

El menjador és un espai educatiu regit per unes normes de convivència, és opcional i voluntari i la inscripció al servei pressuposa l’acceptació d’aquestes normes. Si els responsables del menjador , per alguna raó, creuen que no es pot inscriure a un alumne, o bé cal aplicar-li alguna sanció, serà decisió dels òrgans de governs competents.

Pot portar a aquesta situació el fet del comportament reiterat inadequat de l’alumne que distorsioni el funcionament general del servei i posi en perill la integritat física i/o moral del mateix alumne i dels alumnes del seu entorn o una falta molt greu segons el Decret de drets i deures i del reglament del règim Intern de l’ escola.

 

Horari

1r torn: 12.45 h Educació infantil (dinen a l’aula) i 1r, 2n i 3r (menjador)

2n torn: 13.45 h 4t, 5è i 6è (menjador)

 

Normes

S’estableixen normes de funcionament perquè els drets de tothom siguin respectats. Aquestes normes han de ser de coneixement per part de tothom, s’han de recordar de forma constant i s’ha de vetllar pel seu compliment, s’ha de saber el per què d’elles, els mecanismes de compliment de les mateixes i la aplicació de les possibles sancions.

• Els alumnes que facin ús del servei del menjador tindran els mateixos drets i deures que són d’aplicació en tot l’horari lectiu del centre (decret 266/1997).Cal observar un comportament respectuós i de convivència amb els companys , monitors i personal de servei. No es permetran comportaments que atempti les més elementals normes socials de convivència.

• Els alumnes no poden sortir del recinte escolar sense justificant per escrit dels pares o tutors i en el cas que es posin malalts no poden sortir si no és acompanyats per un adult.

• Durant l’estona de menjador no es pot estar a les aules o passadissos sinó és acompamnyats dels monitors o d’un professor/a.

• S’han de respectar en tot moment les indicacions dels monitors/es.

• Si es malmet algun material o espai de forma intencionada o transgredint la seva forma d’utilització, el nen/a haurà de pagar l’objecte.

• No es poden menjar llaminadures.

• El menjador no es fa responsable dels objectes de valor que puguin dur els alumnes (diners, mp 4, mòbils, aparells de música, jocs electrònics…)

• Abans d’entrar al menjador cal que els alumnes es rentin les mans i facin fila ordenada per entrar a menjar. A no ser per causa de força major i amb la nota mèdica corresponent, cada alumne ha de menjar la ració establerta segons la seva edat.

• Els alumnes disposaran d’un temps per menjar, un temps de lleure i un temps d’activitat dirigida. Al menjador, en cas de necessitar qualsevol cosa, cal demanar-ho aixecant la mà.

• Cal observar en tot moment un comportament cívic i respectar les bones maneres, així com fe bon ús dels coberts, plats i tot el material que es trobi dins del menjador

• En acabar l’àpat els alumnes han de recollir els estris de menjar i dur-los a l’espai designat, així com buidar el plat en el contenidor d’orgànic i reciclar el plàstic.

• Els alumnes no poden entrar a la cuina sota cap concepte, per raons de seguretat i higiene.

 

Normes de pagament

• Preus:

quota mensual 5 dies: 118 € d’octubre a juny (7 quotes)
82 € setembre, desembre i gener

quota mensual 4 dies: 103 € d’octubre a juny (7 quotes)
63 € setembre, desembre i gener

quota mensual 3 dies: 80 € d’octubre (7 quotes)
53 € setembre, desembre i gener

esporàdics: 7 €/dia

• L’alumnat es considerarà fix quan es quedi a dinar de forma regular.

• El cobrament del servei es farà per rebut domiciliat a Banc o Caixa el dia 1 de cada mes. Els rebuts impagats retornats pel banc tindran un recàrrec de comissió bancària i s’hauran d’abonar en efectiu tan aviat com arribi la devolució. Si el rebut es retornat dos mesos seguits, la resta de quotes s’hauran de pagar en efectiu.
Les famílies que prefereixin pagar en efectiu hauran d’abonar la quota entre l’1 i el 5 de cada mes.

• L’import de la quota és mensual i correspon a la mitjana que es fa de tots el dies lectius, excepte el mes de setembre.

• Qualsevol baixa del servei s’haurà de comunicar a la secretària de l’AMPA per escrit ABANS DEL DIA 26 DEL MES ANTERIOR. No s’acceptaran baixes per períodes de menys d’un mes (qualsevol baixa de més curta durada serà considerada com a inassistència).

• Si es produeix inassistència per malaltia, quan s’avisi, a partir del tercer dia consecutiu es tornarà 3 € per dia que es falti i es descomptaran de la quota del mes següent. Si ha faltat després del dia 26 es descomptarà de la quota del segon mes següent.

• La resta de l’alumnat que faci ús del servei de menjador tindrà la consideració d’esporàdics. Haurà d’avisar a la coordinadora de menjador entre les 9 i les 10 h i abonar l’import del servei.

• RECORDEU: us podeu adreçar a la coordinadora del servei mitjançant correu electrònic: menjadorfortpienc@gmail.com o bé trucant al 93 2462999 entre les 9 i les 10 h

 

Actuacions davant d’un conflicte

En cas de produir-se un conflicte es canalitza de la següent manera:

• En cas d’incidència el monitor/a parla amb el nen/a sobre el fet per tal de fer-lo reflexionar sobre la seva actitud.

• Si ha estat greu, sota la consideració del monitor intervindrà la coordinadora del servei i s’informarà al tutor/a i a la família.

• En cas que persisteixi la conducta, s’informarà a la direcció i es podrà convocar al pares o tutors per parlar amb ells.

• Davant d’actituds conflictives reiterades i valorant la gravetat dels fets, l’òrgan de govern competent analitzarà i avaluarà el cas, prenent les mesures pertinents.

Sempre que els pares vulguin fer arribar algun dubte cal que s’adrecin al coordinador del servei. L’objectiu és solucionar qualsevol problema que sorgeixi així com intentar donar un servei amb les màximes garanties i qualitat.