Projecte lingüístic

El projecte lingüístic és un marc per a  l’organització i per a la gestió de l’ús i l’ensenyament de la llengua catalana i de l’ensenyament de les altres llengües presents al currículum. Tracta de recollir tots aquells principis que són compartits per la comunitat educativa respecte a l’ús i el procés d’ensenyament i aprenentatge de les llengües als diferents àmbits de l’escola.

Un dels objectius principals de la nostra tasca educadora ha de ser formar parlants plurilingües i pluriculturals amb respecte per la diversitat lingüístic i cultural, partint de la llengua catalana com a vehicular. L’assoliment de la competència plena en català i castellà és la garantia que l’escola proporciona als alumnes el coneixement lingüístic, comunicatiu i literari que cal per tenir per fer front a l’ensenyament secundari.

L’aprenentatge de llengües estrangeres té la intenció d’augmentar la competència comunicativa de l’alumnat i ampliar les seves possibilitats culturals.

Les llengües d’origen de l’alumnat han de ser presents al centre, ja sigui en el propi aprenentatge lingüístic, ja sigui de manera simbòlica, com a reconeixement del patrimoni cultural que hi aporten.

El projecte lingüístic, que forma part del PEC, es desenvolupa i desplega en els altres documents habituals d’organització i gestió del centre que la normativa vigent prescriu. Ha estat consensuat pel professorat del centre i aprovat pel consell escolar. Si voleu saber més, cliqueu a PLC