Projecte educatiu

La nostra escola és una escola “jove” però creiem que els trets d’identitat s’han d’anar adaptant als canvis socials sense perdre de vista que ha de ser un projecte compartit per tal de crear sentiment de pertinença entre tots els membres per tota la comunitat educativa.

L’escola Fort Pienc és una escola pública i com a tal, aconfessional. Pretenem ser un centre en el qual es respectin les confessions religioses i les diferents ideologies de tots els membres de la comunitat escolar.

Som una escola catalana on la llengua vehicular i d’aprenentatge és el català. El català es fa servir en tots els àmbits formals i no formals, relacionals, docents i administratius.

  • Plural, que forma ciutadans crítics i democràtics: afavorim la convivència de diferents actituds, pensaments i ideologies, entès com un entorn democràtic no excloent que proporciona recursos i criteris a l’alumne per esdevenir un ciutadà crític i responsable.
  • Inclusiva: vetllem i afavorim el respecte i l’atenció a la diversitat dels alumnes tant pel que fa a diferències d’aprenentatge com a diferències personals i relacionals.
  • Coeducadora: eduquem nens i nenes en relacions sanes i d’igualtat.
  • Que promou l’aprenentatge integral, actiu i responsable. Eduquem humanament, científicament i  artísticament. L’alumne és l’eix que vertebra la intervenció pedagògica. Considera els alumnes protagonistes de la seva educació. L’escola valora l’esforç dels alumnes en l’execució de les activitats escolars i la formació de persones amb capacitat de prendre decisions, dirigir la seva pròpia activitat i respondre de les seves actuacions.
  • Participativa: cada sector de la comunitat educativa té un espai i un temps per dir la seva.
  • Arrelada i oberta a l’entorn: integrada al barri i als seus equipaments , sense perdre de vista el seu arrelament a la ciutat i al país.
  • Escola oberta a la tecnologia de la informació i comunicació: el centre impulsa l’ús educatiu de la informàtica i de les noves tecnologies de la informació entesa com la seva inserció en el currículum escolar.
  • Escola sostenible  que  incorpora  els valors de l’educació per a la sostenibilitat en tots els àmbits de la vida del centre (currículum, gestió, relacions amb l’entorn, etc.) i promou la participació i la implicació activa de la comunitat educativa en la millora del l’ entorn.

En definitiva, entenem l’educació com a procés integral de l’alumne dins d’un entorn natural i social.

 

D’altra banda, la implicació dels pares i mares és essencial, ja que, a més de ser el model més important que tenen al davant, formen part activa del seu procés de creixement i aprenentatge mentre es fan grans. Cal una implicació en una doble línia:

1. Ajudant els fills i filles a buscar fotos o informació d’algun tema que s’estigui treballant, ajudant a col·locar o retirar les tandes de racons, aportant estones a la vida escolar per explicar la feina que fan, per col·laborar en una diada important del cente… En la mesura que els nens i nens vegin que les seves famílies col·laboren en la vida escolar, més estarem propiciant que sentin l’escola com a seva.

2. No cal dir que la implicació dels pares i mares és vital formant part activa de la seva educació inclus en àmbits que depassen l’aula. Cal una implicació directa en els òrgans de participació del Centre Educatiu (AMPA, Consell Escolar…).

Si voleu fer una lectura acurada del nostre Projecte educatiu de centre, cliqueu a PEC