Projecte educatiu

CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE
Som un centre de recent creació inaugurat el setembre del 2003, i  consolidat amb tota l’Educació Infantil i Primària l’any 2010-2011.

Comptem amb l’equip de mestres i la tècnica d’educació infantil per tirar endavant la tasca educativa, a més del suport de l’Equip d’Assessorament Pedagògic del Departament d’Educació i dels Serveis Socials de l’Ajuntament i un equip de monitoratge pels serveis de menjador i extraescolars. També disposem d’un auxiliar admisnistratiu a jornada sencera, un conserge i el personal de neteja i cuina . L’escola compta amb un A.M.P.A. que funciona en estreta col.laboració amb l’equip de mestres.

 

QUÈ PRETENEM?

– Que l’infant s’ adoni de les seves capacitats per aprendre, fent-lo adonar que aprèn coses tot valorant positivament els seus avenços i descobriments.
– Que arribi a veure que és un individu actiu i inventiu i que pot conèixer i controlar els seus propis processos cognitius, augmentant així la seva autoestima .
– Desenvolupar les seves habilitats de pensament: de recerca, de conceptualització i anàlisi, de raonament i de comunicació, traducció i formulació i les seves capacitats mentals d’atenció, memòria, percepció, estructuració espacial i llenguatge.
– Aprofitar la curiositat infantil com a motor educatiu, plantejant activitats diverses de joc, manipulació, reflexió, traducció, d’expressió artística, dinàmica….
– Afavorir el treball cooperatiu entre alumnes, docents i famílies incorporant a l’aula la realitat de l’entorn que envolta la nena i el nen.

 

COM HO FEM?

– El treball per projectes

Abordem un o varis temes de treball en els quals les nenes i els nens poden, a partir dels seus coneixements, resoldre i abordar un dubte, un problema o una temàtica que els interessa buscant informació, triant-la, comparant-la i comprenent-la, adquirint d’aquesta manera nous coneixements, habilitats i estratègies. El resultat d’aquest procés de treball queda recollit en un àlbum o dossier elaborat a l’escola, prescindint dels llibres de les editorials.

– El treball per racons

Les nens i els nens treballen diàriament de manera individual, agrupats en parelles o petit grup de manera simultània, tot realitzant les activitats proposades en diferents espais de la classe on es trobaran el material necessari per fer-les i on podran desenvolupar-se de manera autònoma.

– La incorporació de les noves tecnologies

Incloem les TIC (Tecnologies de la Informació i de la Comunicació) dins dels aprenentatges quotidians, amb la finalitat que els infants puguin conèixer, utilitzar i ser conscients de les possibilitats de les noves eines audiovisuals i informàtiques i, sobre tot, que aprenguin a utilitzar-les de manera crítica., reflexiva i responsable.

– Jocs de capacitats mentals

Incorporem el treball específic de desenvolupament de capacitats mentals a travès de jocs d’atenció, memòria, percepció, estructuració espacial i llenguatge i de les passades de les imatges dels “bits” que diàriament realitzem.

– Sessions de filosofia

Realitzem setmanalment un treball específic de filosofia ensenyant a pensar a la “petita roda de pensar i parlar”, on reunits en petit grup i dialogant organitzadament els nens i nenes aprenen a parlar i escoltar, a expressar idees, plantejar hipòtesis, buscar solucions ajudats dels contes, l’art i els jocs.

– Sessions de psicomotricitat

A l’escola anem un cop per setmana a la sala de psicomotricitat on els nens experimenten, investiguen i exploren amb el seu cos, compartint els jocs i relacionant-se amb els seus companys en un espai preparat amb els materials dels que disposem: coixins, matalassos, aros, …

– Educació de l’alumnat: IMPLICACIÓ de TOTHOM.

Aquesta manera de fer a l’aula demana que tot estigui enfocat en una mateixa direcció. Ens cal, doncs, la implicació de tota la comunitat educativa Cal que tot l’equip d’adults de l’escola(mestres, monitors, …) que intervenen en l’aula i tenen relació amb els nens i nenes caminin en la mateixa direcció, la qual cosa demana l’existència d’una bona coordinació entre l’equip docent i els monitors de menjador, d’extraescolar… D’aquesta manera, els nens i nenes tindran les mateixes pautes des que entren fins que surten.

D’altra banda, la implicació dels pares i mares és essencial, ja que, a més de ser el model més important que tenen al davant, formen part activa del seu procés de creixement i aprenentatge mentre es fan grans. Cal una implicació en una doble línia:

1. Ajudant els fills i filles a buscar fotos o informació d’algun tema que s’estigui treballant, ajudant a col·locar o retirar les tandes de racons, aportant estones a la vida escolar per explicar la feina que fan, per col·laborar en una diada important del cente… En la mesura que els nens i nens vegin que les seves famílies col·laboren en la vida escolar, més estarem propiciant que sentin l’escola com a seva.

2. No cal dir que la implicació dels pares i mares és vital formant part activa de la seva educació inclus en àmbits que depassen l’aula. Cal una implicació directa en els òrgans de participació del Centre Educatiu (AMPA, Consell Escolar…).

Si voleu fer una lectura acurada del nostre Projecte educatiu de centre, cliqueu a PEC