Salut

Administració de medicaments

Per poder administrar medicaments als alumnes, sempre que sigui imprescindible fer-ho en horari lectiu, cal que els pares, mares o tutors legals aportin un informe del metge on consti el nom de l’alumne, el nom del medicament que ha de prendre i la seva pauta d’administració.

Així mateix, els pares o tutors legals han d’aportar un escrit on es demani al director del centre educatiu l’administració al seu fill del medicament prescrit, d’acord amb les pautes que constin en l’informe esmentat i s’autoritzi la seva administració als docents del centre.

 

Atenció als alumnes amb malalties cròniques

Caldrà que la família aporti al centre la documentació següent:

– Informe del metge on s’especifiqui la descripció de les actuacions en cas d’emergència, es detallin les necessitats i les atencions que calen a l’alumne i hi consti els telèfons dels referents sanitaris.

– Autorització signada on s’autoritzi els docents del centre educatiu per administrar la medicació corresponent, si escau.