Procediment general d’admissió

 

PROCEDIMENT GENERAL D’ADMISSIÓ
A cada sol·licitud se li assigna un número aleatòriament per ordenar-les  en cas d’empat mitjançant un sorteig.
Si el nombre de sol·licituds supera l’oferta de places s’apliquen diferents criteris.
CRITERIS DE PRIORITAT I BAREMACIÓ
  • Criteris generals
  • Germans escolaritzats al centre o pares/tutors legals que hi treballen (40p)
  • Proximitat del domicili familiar o del lloc de treball:
  • Domicili habitual a l’àrea de proximitat del centre (30p)
  • Lloc de treball a l’àrea de proximitat del centre (20p)
  • Domicili habitual en el municipi però no a l’àrea de proximitat (10p)
  • Pare, mare o tutor/a legal rep prestació econòmica per renda garantida de ciutadania (10p)
  • Discapacitat = o > al 33% de l’alumne, de germans, de pare, mare o tutor legal (10p)      
  • Criteris complementaris
  • Família nombrosa o monoparental (15p)