Documentació

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR
  • Sol·licitud de preinscripció.
  • DNI o altre document acreditatiu del pare o mare (original i fotocòpia).
  • DNI del nen o de la nena, si el tenen (original i fotocòpia).
  • Llibre de família (original i fotocòpia).
  • Targeta sanitària individual (original i fotocòpia)
  • Certificat de convivència de l’alumne/a en el cas que el domicili que es fa constar en el full de preinscripció no coincideixi amb el DNI.
  • Tota aquella documentació que acrediti els punts que s’estan al·legant a la preinscripció (original i fotocòpia)
  • Sol·licitud única
  • Nom i codi dels centres
  • Data i signatura