Informació

Calendari Escolar

Circular Informativa Inici Curs

Circular informativa Material

Educació Infantil Curs 18-19

Educació Primària Curs 18-19

Informació sobre l’aportació de les famílies per a material escolar

La nostra escola ha iniciat un procés de canvi metodològic encaminat a millorar els aprenentatges dels vostres fills i filles, que se centra a fomentar l’autonomia, la creativitat, la cooperació, el respecte i l’emoció per l’educació. Per fer-ho potenciarem l’aprenentatge globalitzat amb la realització de projectes d’investigació a primària i la creació de diferents ambients d’aprenentatge a infantil.

Aquest canvi requereix la utilització d’eines i materials molt diversos i variables. És per això que  demanem una única quota general que inclourà tots aquests recursos i els que aniran sorgint en el dia a dia de l’aula, quedant cobertes totes les necessitats dels alumnes.

La quota per alumne és de 70€.

Les famílies fan l’ingrés de la quota al compte de l’escola.

Aquesta aportació serveix per els següents conceptes:

  1. Material escolar: Llapis, bolígrafs, colors, ceres, retoladors, regles, gomes, maquinetes, folis blancs i de colors, recanvis de fulls, llibretes, carpetes, enganxaments, cartolines, paper seda, paper xarol, plastilines, portafolis … També inclou l’agenda escolar a primària.
  2. Projectes d’investigació (materials diversos per elaborar maquetes, fer experiments, preparar exposicions, presentar murals i pòsters científics…)
  3. Tallers de plàstica i ambients (tot tipus de material de plàstica com fang, aquarel·les, temperes, pinzells, cola, tisores, paper de dibuix, esponges… i materials fungibles per incloure als ambients)
  4. Fotocòpies i material reprogràfic derivat de la reducció de llibres de text.
  5. Despeses derivades de les sortides a la ciutat (bus, entrades…), si cal.

AQUESTA QUOTA NO INCLOU LES SORTIDES FORA DE LA CIUTAT NI LES COLÒNIES.

L’aportació realitzada s’inclou, segons la normativa vigent de gestió econòmica de centres públics, als pressupostos anuals de l’escola. La Comissió Econòmica del Consell Escolar, formada per representats de les famílies i del claustre, fa el seguiment d’aquests ingressos i de les despeses corresponents a l’adquisició del material que hem detallat abans.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració!