Xarxes per al canvi

Participem en aquest projecte  amb responsabilitat en la millora contínua del propi centre i dels aprenentatges del nostre alumnat, el desenvolupament professional del professorat, la col·laboració entre centres educatius i la indagació col·lectiva.

Aquesta participació ens aporta coherència al sistema de valors que construïm i compartim i que ens cohesiona davant els reptes globals que enfronta l’escola i la societat.

El Grup Impulsor format per l’Equip Directiu i l’Equip de Coordinació, és l’ encarregat

de transmetre i potenciar tot allò que ens ajudi a millorar la qualitat global del centre.