INTERNIVELLS

Son agrupaments flexibles dintre del mateix cicle per millorar els aprenentatges, la cooperació, per el nivell maduratiu…