Consell escolar

Un cop celebrades les eleccions us comuniquem que la participació ha estat d’un 20.29%

Els resultats de cada candidatura són els següents:

  • Ana Urruchi Galipienzo   26 vots
  • Carme Garriga Moll           24 vots
  • Ester Parra Aresté             19 vots

MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA PARTICIPACIÓ I FELICITATS A LES CANDIDATES !

US PRESENTEM LES CANDIDATURES  AL CONSELL ESCOLAR

carme

 

Sóc la Carme Garriga Moll mare d’en Nil Fisa de P4.

M’agrada conèixer el rumb i seguir les decisions que es prenen dins la comunitat educativa, és molt important per mi l’èxit educatiu dels nostres fills i filles, així que, per implicar-me de manera més activa en el seguiment i avaluació del funcionament de la nostra escola i per tal de fer arribar la veu de tots nosaltres com a mares i pares, em presento candidata al consell escolar.

 

ester-1

 

Sóc l’ Ester Parra Aresté mare del Biel de 3r de primària

Sóc de les que penso que l’escola la fem entre tots i que tots tenim alguna cosa a dir. De la mateixa manera que el que passa a casa repercuteix a l’escola, el que passa a l’escola també repercuteix a casa. El consell escolar és l’òrgan on s’aprova el pressupost del centre i es fa el seguiment, on s’aprova el reglament intern del centre, on s’analitza i valora el funcionament general del centre i l’evolució del rendiment escolar. És per tant l’òrgan de govern on es prenen les decisions i per tant és important la nostra presència. Per aquest motiu aquest any em presento al Consell Escolar.

 

ana1

Sóc l’Ana Uruchi Galipienzo, mare del David de 6è i de l’Ivan de 3r de primària.

Penso que ha estat una experiència enriquidora d´anada i tornada el meu pas pel consell escolar; en aquesta nova etapa voldria aconseguir més contacte amb la resta de pares perquè ells també puguin aportar les seves idees i opinions.

 

 

 

 

Les mares i els pares dels alumnes matriculats en un centre educatiu, per mitjà dels representants escollits en les eleccions, formen part del consell escolar del centre.
Què és el consell escolar?
El consell escolar és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern dels centres.

Qui forma part del consell escolar?
El formen els representants de tota la comunitat educativa, és a dir, direcció, professors, alumnes, famílies, personal d’administració i serveis, representant de l’administració local i altres persones que el mateix consell consideri necessàries.
Depenent de si el centre és públic o privat concertat, la composició del consell escolar també pot variar.
El consell escolar de cada centre ha de designar un dels membres com a responsable per impulsar les mesures educatives de foment de la igualtat real i efectiva entre homes i dones.

Quina és la funció del consell escolar als centres públics?
La funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, la resolució dels conflictes, les activitats extraescolars, l’horari lectiu, etc.

Cada quan es convoquen eleccions?
Els representants del consell escolar són escollits per un període de quatre anys, però cada dos anys es convoquen eleccions per renovar la meitat dels seus membres.
Les eleccions per a la renovació del consell escolar les convoca el director del centre públic o la persona titular del centre privat concertat.
Les vacants del consell escolar s’ocupen segons els resultats de les eleccions. Si un membre deixa el consell, passarà a ocupar el seu lloc la següent candidatura més votada en les darreres eleccions. Si no hi ha més candidats per cobrir la plaça, queda vacant fins a la propera renovació del consell escolar.

Com podeu participar en les eleccions del consell escolar?
En les eleccions, les famílies hi podeu participar de dues maneres diferents:
• Presentant-vos com a candidats per representar els pares i mares al consell escolar.
• Participant el dia que el centre convoqui les eleccions votant els candidats que considereu més representatius.

Per què és important que les famílies participeu en el consell escolar?
Els professionals dels centres i les famílies compartim un objectiu: l’èxit social i personal dels fills. Les decisions que es prenen al consell escolar són claus per al funcionament i la millora del centre i, per tant, també per a l’èxit educatiu de tots els alumnes. És per aquest motiu que la participació i implicació dels pares en les eleccions al consell escolar és tan important.
Quan les famílies participeu en les eleccions, doneu suport al vostre candidat i delegueu en la seva veu i representació. Així feu arribar les seves opinions i aportacions. És important que participeu en les eleccions al consell escolar perquè:
Sou els responsables de la formació dels vostres fills i és important tenir uns bons representants al consell escolar que us informin i facin arribar la vostra veu.
Les famílies i els docents compartim un mateix objectiu. Per això hem de ser capaços de decidir, entre tots, a què ens comprometem per aconseguir-ho.
Les famílies teniu el dret de participar de manera democràtica en l’organització del centre. Aquesta és una manera de valorar l’escola i també contribuïu que el vostre fill la valori.
L’èxit educatiu del vostre fill també depèn del funcionament i el clima de centre. Implicar-vos en el seguiment i l’avaluació d’aquest funcionament incideix en el desenvolupament i creixement personal dels vostres fills.
És la manera de fer arribar la vostra veu en temes que us poden preocupar, com activitats extraescolars o quina és l’alimentació que han de rebre en el menjador escolar.
És important tenir una escola oberta a l’entorn, que col•labori amb els altres centres i les diferents entitats i que entre tots pugueu fer del vostre municipi, barri o poble un entorn més educatiu i cohesionat. El consell escolar decideix quines han de ser aquestes relacions.

 

Calendari del procés electoral.
Del 8 a l’11 de novembre: publicació dels censos electorals provisionals.
11 de novembre: sorteig per designar els vocals de les meses electorals.
16 de novembre: publicació censos electorals definitius.
Del 8 al 22 de novembre : presentació candidatures dels diferents sectors.
Dia 30 de novembre: celebració eleccions diferents sectors.
Dia 15 de desembre: constitució consell escolar RENOVAT.

 

 

El nostre Consell Escolar està representat per les persones següents:

  • Representants sector mestres: Miriam Aguilar, Carlota Ruiz
  • Representants sector pares i mares: Elisenda Fité i Anabel Urruchi
  • Representant AMPA: Josep Mª Vandellós
  • Representant sector PAS: Maria Camacho
  • Representant Ajuntament: Alfredo Prado

“Moltes gràcies per dedicar temps en benefici de TOTS/ES”.

El consell escolar del centre és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern de l’escola.
Segons l’article 148.3 de la Llei d’Educació, de 10 de juliol, són funcions del consell escolar les següents:
a. Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes parts dels membres.
b. Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.
c. Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col—laboració del centre amb entitats o institucions.
d. Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions corresponents.
e. Aprovar la carta de compromís educatiu.
f. Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.
g. Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
h. Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
i. Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
j. Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
k. Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.
l. Aprovar els criteris de col—laboració amb altres centres i amb l’entorn.
m. Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.
● El consell escolar del centre es reuneix preceptivament una vegada al trimestre i sempre que el convoca el seu president o ho sol—licita almenys un terç dels seus membres. A més, preceptivament, es fa una reunió a l’inici i una al final del curs.
● Hom procurarà que les decisions en el si del consell escolar es prenguin per consens. Si no és possible arribar a un acord, es determinarà la decisió per majoria dels membres presents, llevat dels casos en què la normativa determina una altra majoria qualificada.
● Les reunions de consell escolar se celebraran en un horari que permeti l’assistència dels representants de mares i pares. La convocatòria de les reunions ordinàries i extraordinàries serà tramesa pel director als membres del consell amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores, llevat del cas d’urgència apreciada pel president, la qual es farà constar a la convocatòria, juntament amb la documentació necessària que hagi de ser objecte de debat, i si escau d’aprovació, llevat que hi hagi motius justificats que ho impedeixin. En aquest cas, es fan constar en l’acta els motius que han impedit disposar d’aquests documents als membres del consell.
● La confecció de l’ordre del dia de les sessions incorporarà els punts que pugui sol—licitar el sector de mares i pares, d’acord amb les funcions normativament atribuïdes. De cada sessió de treball, el secretari n’aixecarà acta, la qual ha de contenir la indicació de persones que hi han intervingut, les circumstàncies de lloc i de temps en què s’han tingut, els punts principals de les deliberacions, la forma i els resultats de les votacions i el contingut dels acords presos, i, a petició dels interessats, una explicació succinta del seu parer. L’acta ha d’anar signada pel secretari amb el ”vist i plau” del president i s’ha d’aprovar en la següent reunió. Així mateix correspon al secretari estendre les certificacions pertinents dels acords adoptats per l’òrgan. A més el centre haurà de tenir a disposició del sector de mares i pares membres del consell escolar les actes de les sessions del consell.
● El consell escolar aprova les seves normes de funcionament. En allò que aquestes normes no estableixin, s’apliquen les normes reguladores dels òrgans col•legiats de l’Administració de la Generalitat.