Comunicació: La Bústia de l’escola

LA BÚSTIA de l’escola
Finalitats: És un eina de direcció per poder gestionar les informacions i distribuir el seu contingut a les persones que pertoquen (EAP, Psicòloga Ajuntament, EE, comissions, mestres-tutors/es, especialistes, monitors/es de menjador, acollida, AMPA, conserge, administrativa, personal de neteja, personal extern …) i així tenir una visió global i particular de l’escola.
La bústia canalitza la informació, la preserva i evita duplicitats i distorsions des de la visió de la Direcció del centre:
1. NEE ordenades.
2. Suggerències, propostes, agraïments,
felicitacions, preocupacions, informacions varies…
3. Bústia viva, escola en constant moviment  de tots/es i per tots/es.

Format: Prestatgeria on es troben les tres bústies (Famílies, Alumnes i Mestres), situada al passadís de l’entrada de l’escola.