Projecte educatiu

Davant els reptes que la societat planteja al nostre alumnat, hem assumit un nou repte educatiu: adequar el procés d’ensenyament-aprenentatge a la realitat actual i futura, on l’experimentació, la investigació i la tecnologia sigui el mitjà per aprendre.

L’objectiu final, a més de la millora de la qualitat de l’educació i la cohesió social, és, esdevenir un centre de referència en el desenvolupament de competències relacionades amb les Ciències i les Tecnologies.

UN PROJECTE que…

 • Que creu en una escola innovadora i oberta.
 • Que implica un canvi metodològic.
 • Que parteix d’un plantejament curricular interdisciplinar estructurat al voltant de la ciència i la tecnologia.
 • Que se sustenta en la filosofia educativa constructivista.
 • Que s’inspira en l’espiral de pensament creatiu
 • Que aposta per una metodologia activa a partir de la seqüència: Experimenta, Juga, Aprèn.

I que té com a repte:

 • Formar infants amb un pensament científic.
 • Formar nens i nenes competents a nivell digital, de comunicació audiovisual i en el tractament de la informació.
 • Ajudar els infants a transformar la informació en coneixement per afrontar nous problemes i reptes.
 • Enfortir el coneixement de l’entorn proper a través de la descoberta del medi basada en l’observació i la implicació dels nens i nenes en la seva conservació i millora.
 • Preparar ments obertes i participatives per a què esdevinguin ciutadans actius, creatius i crítics.

L’equip directiu que lidera el projecte és:

Directora Laura Serrats Gironella Fitxa professional
Cap d’estudis Maria Carolà Vilà Fitxa professional
Secretària Roser Bodro Marimont Fitxa professional

Per saber-ne més podeu consultar el projecte educatiu de centre:  PEC

COM TREBALLEM

L’escola és un espai pensat i dissenyat perquè els nens i nenes puguin aprendre a través de l’experimentació i el joc, on es promogui la innovació, la creativitat i el treball en equip.
Partim d’un projecte curricular competencial que ha orientat el treball interdisciplinar a partir de tres propostes educatives complementàries:

TREBALL SISTEMÀTIC: el treball de les àrees instrumentals es fa en petit grup a partir de propostes significatives sistemàtiques que ajudin a desenvolupar les habilitats comunicatives i de raonament matemàtic bàsiques per facilitar l’accés al coneixement i a la descoberta.

PROJECTE: És una metodologia de treball i aprenentatge en què els infants d’un grup classe plantegen, implementen i avaluen una situació o problema significatiu investigable de manera interdisciplinar, d’acord amb les seves habilitats i interessos, amb la qual volem fomentar l’interès i motivació de l’alumnat, fer una anàlisi crítica de la informació partint de diferents fonts i promoure la responsabilitat en el propi aprenentatge.

AMBIENTS A EDUCACIÓ INFANTIL: El Treball per ambients és una proposta metodològica que consisteix en la creació d’espais motivadors amb unes intencions concretes. Bàsicament, fan referència a una manera diferent d’organitzar els alumnes, l’espai i els materials per tal que l’aprenentatge sorgeixi espontàniament. Els infants són els constructors del seu propi aprenentatge: investiguen, creen, proven, assagen, dialoguen, comparteixen, construeixen, modifiquen, expliquen…

TALLERS A PRIMÀRIA: L’organització de Tallers a educació primària s’ha plantejat com un espai de treball internivells amb un contingut vinculat a alguna de les intel·ligències múltiples, per tal de poder incentivar el desenvolupament de talents, inquietuds, interessos… de cada nen o nena. L’alumnat per tant escull algun dels tallers de la proposta que fa l’equip docent d’acord al seu interès.

infantil2