Sortides

SORTIDES 19-20

Hi poden haver modificacions durant el curs: falta per afegir sortides de projecte i visites municipals. 

Les sortides i excursions formen part de la nostra programació anual. Han estat pensades i seleccionades amb cura per tal d’arribar a assolir uns objectius determinats i com a complement dels programes curriculars del curs. Són molt  importants i recomanables i estan aprovades pel Consell Escolar.

El cobrament de les sortides, que varia en funció del curs al que pertany l’alumne, es fa mitjançant rebut bancari a principis de febrer. El centre enviarà una circular avisant de les dates de pagament. Si alguna família té alguna problemàtica o ha canviat el número de compte, ha de venir a la secretaria de l’escola.

Per assistir a les sortides les famílies han d’estar al corrent del pagament o haver negociat amb l’escola el fraccionament d’aquest al llarg del curs. En tot cas, s’ha d’haver liquidat abans de finalitzar el curs.

SORTIDES 19-20
CURSOS Total
P3 40€
P4A 63€ P4B 53€
P5A 27€ P5B 37€
1r 54€
2n 68€
3r 78€
4t 78€*inclou escacs
62€
79€

El preu de les SORTIDES inclou:

  • El preu dels autocars.
  • Els monitors especialitzats que acompanyen el grup.
  • Les entrades al lloc de visita (teatre, museu, parc,..)
  • Els tallers que es facin.

Aquesta quota de sortides no inclou el pagament de les colònies que es fan a P5, 2n, 4t i 6è. Les colònies tenen data i forma específica de pagament. Més informació: apartat “colònies“.

Si algun alumne no ve de sortida només se li podrà retornar, a petició expressa de la família, la part de l’entrada individual, però no la part del transport o monitoratge perquè aquest preu s’ha de repartir entre tot el grup i això augmentaria el cost de tots els altres alumnes.