Projecte lingüístic

Projecte lingüístic

En el nou decret d’ordenació dels ensenyaments d’educació primària es contempla que el català, com a llengua pròpia de Catalunya, serà utilitzat normalment com a llengua vehicular d’ensenyament i aprenentatge i en les activitats internes i externes de la comunitat educativa.

Tot l’alumnat ha d’assolir una sòlida competència comunicativa en acabar l’educació obligatòria, i és aquest l’objectiu fonamental del projecte educatiu plurilingüe. Per donar coherència a aquest objectiu, els centres han d’elaborar, com a part del projecte educatiu, un projecte lingüístic. Per tal que l’alumnat nouvingut pugui continuar, o iniciar si s’escau, el procés d’aprenentatge de la llengua catalana i de la llengua castellana fixarem els criteris oportuns.

El tractament de les llengües al Centre es fa de la següent manera:

Contemplem l’ensenyament de tres llengües: catalana, castellana i anglesa.

  • La llengua catalana és la llengua vehicular de l’escola i s’imparteix a tots els nivells.
  • La llengua castellana s’introdueix a partir del primer curs de cicle inicial de primària a nivell oral i a partir de CM a nivell escrit.
  • La llengua anglesa s’imparteix des de l’últim curs d’educació infantil fins a l’últim curs de cicle superior com a llengua estrangera.