PEC

Projecte educatiu de centre

Trets d’identitat

Som escola pública catalana, inclusiva, laica i respectuosa amb la pluralitat.

Ens definim d’acord amb els principis de qualitat pedagògica, de direcció responsable, de dedicació i professionalitat docents, d’avaluació de rendiment de comptes, d’implicació de les famílies, de preservació de l’equitat, de cerca de l’excel·lència i de respecte a les idees i les creences de l’alumnat i de llurs famílies.

Volem que els i les alumnes aprenguin el valor de la solidaritat, l’empatia,  la generositat, el companyerisme, el compromís i l’honestedat.

Que esdevinguin persones responsables, cíviques, flexibles, realistes, pràctiques, respectuoses, emprenedores, crítiques i que tinguin predisposició al diàleg i s’impliquin amb el seu entorn.

Treballem el foment de la pau i el respecte dels drets humans, el conreu del coneixement de Catalunya i el respecte a la convivència, el respecte i el coneixement del propi cos, així com la coeducació i el foment de la igualtat real i efectiva entre dones i homes.

Pilars pedagògics / Bases del model educatiu

 • Treballem des de la vessant constructivista, entenent el procés d’aprenentatge com quelcom que l’alumnat va construint i que la mestra o el mestre modula, guia i orienta. Sempre posant les eines per tal de ser el més competencial possible.
 • Emprem les tecnologies aplicades al coneixement com a recurs d’accés a l’aprenentatge i al coneixement.
 • Promovem l’experimentació científica, matemàtica i artística com a mitjà d’ensenyament-aprenentatge.
 • Cuidem el desenvolupament emocional dels infants.
 • Fomentem la coeducació com a marc imprescindible per a la convivència.
 • Afavorim la participació de les famílies a l’escola.
 • Interrelacionem els recursos del barri amb el nostre projecte educatiu.
 • Apostem per una educació sostenible.
 • Treballem en xarxa (interetapes i intercentres)

Objectius educatius prioritaris

 • L’èxit escolar (ser competents en tots els Àmbits; àmbit lingüístic, matemàtic, de coneixement, del medi, artístic, d’educació física i d’educació en valors).
 • L’excel.lència educativa.
 • El desenvolupament màxim de les capacitats de tot l’alumnat.
 • El foment de l’equitat com a garantia de la cohesió social.
 • La implicació i el compromís de la família en l’escolarització i seguiment de l’evolució acadèmica i personal de l’alumnat i la participació en la vida del centre.
 • La innovació metodològica i didàctica (metodologies globalitzades).
 • L’educació emocional (projecte Escolta’m).
 • L’acció tutorial.
 • La cultura de l’avaluació.
 • La llengua catalana com a llengua vehicular i de referència.
 • La inclusió educativa.
 • L’emprenedoria (foment de la creativitat).
 • La relació amb l’entorn (col.col·laboració i treball en xarxa entre els centres i agents socio-educatius).

Criteris d’organització pedagògica

L’escola està dividida en dos edificis. En un hi ha els 3 cursos d’EI (p-3, p-4 i p-5), en l’altre hi ha els 6 cursos d’EP (1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è), un per nivell.

Cada curs té una tutora o un tutor referent.

A Ed.Infantil les primeres sessions del matí es fan en grup partit ja que així es poden atendre millor les necessitats de cada infant, així com fer una incidència més acurada de les àrees instrumentals. La resta de l’horari s’organiza per Espais Oberts on cada tutor i tutora i especialista aten a l’alumnat que tria aquella activitat.

Es fan apadrinaments P-5/ 5è i 1r/6è.

A Ed. Primària les tutories disposen d’espais per realitzar tasques de manera més individualitzada, en petit grup i dues mestres a l’aula per a dur a terme els projectes. També es contemplen espais de treball per cicle i intercicles.

Les especialitats es fan en grup sencer.

S’afavoreix l’atenció de l’alumnat amb necessitats educatives especials dins el grup-classe.

Projectes i activitats destacades del centre

 • Treball per ambients a l’educació infantil
 • Treball per projectes
 • Treball audiovisual: Petit cinema en curs
 • Treball artístic
 • Projecte Patrimonia’m
 • Pla d’impuls de la lectura
 • Apadrinaments
 • Hort i cura de les plantes
 • Coral amb la col.laboració de l’escola de músics
 • Parlament de delegats i delegades de curs
 • Projecte Escolta’m (educació emocional)
 • Música matinal

Àmbits de participació i col.laboració

 • Afavorim la participació de les famílies:

– Figura del delegat i la delegada de curs
– Comissions de treball mixtes (famílies i mestres)
– Col.laboració dels pares i les mares en el treball per ambients
– Col.laboració en activitats lectives proposades en les diferents àrees

 • A les tutories fem les assemblees de classe ( parlem, debatim i consensuem) i prenem decisions en el Parlament de l’escola
 • Les famílies s’organitzen en comissions: c.groga; c. verda; c. de festes; c. d’extraescolars; c. de menjador;      c. d’espais; c. de gegants
 • Treballem en xarxa: Xarxa 0-18 dels barris de Santa Caterina, la Ribera i el Gòtic @xarxa018 ; Xarxa de Competencies bàsiques @xarxacb ; Xarxa d’escoles històriques de Barcelona @xarxa_ehb ; Escoles + Sostenibles