Projectes a Primària (Novetat)

El Currículum actual fa palesa la importància de l’adquisició de les competències bàsiques. Formar ciutadans competents, lliures, crítics, autònoms, solidaris i responsables és cabdal per al nostre futur.
L’educació primària ha de preparar els alumnes per donar respostes innovadores en una societat canviant, per tant els nens i les nenes han d’aprendre a pensar i actuar de manera transversal i han de desenvolupar la capacitat de l’esforç i la cultura del treball.

És atenent a tot això que la nostra escola fem protagonistes del seu aprenentatge als nostres alumnes.
Hem unificat les àrees de Coneixement del Medi Social i Natural  a tota la Primària, i amb les competències en el coneixement i interacció en el món físic, la competència social i ciutadana, la competència lingüística i audiovisual i la competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria.

Partim dels interessos dels alumnes per tal d’arribar a assolir els coneixements i capacitats que marca el Currículum, seguint la mateixa estructura a cada unitat temàtica:
Partim d’un element motivador
Treballem una temàtica emprant diferents recursos materials i digitals (tauletes, portàtils, mapes conceptuals, murals…) i diferents metodologies, com ara ABP, webquest, presentacions en Power Point o en Prezi
• Fem agrupaments d’aula diferents, com ara petit grup, parelles, individual
Fem avaluacions diverses: observació del mestre, autoavaluacions, coavaluacions…
• Fem sortides i/o activitats lligades al tema que treballem.
En definitiva, posem la mirada en l’alumne per tal que el seu aprenentatge sigui significatiu i durador.

Share