Atenció a la diversitat

L’atenció a la diversitat és un principi comú a tots els cicles de l’educació infantil i primària que implica donar una resposta adequada a les diferents capacitats, interessos i motivacions dels alumnes per tal que tot l’alumnat arribi a assolir les competències que li permetin el ple desenvolupament personal i social.
A la nostra escola pensem que tot l’alumnat és divers, i tots poden presentar diferents necessitats educatives al llarg de la seva escolarització. Això implica adaptar tota l’organització escolar a les diverses demandes dels alumnes per tal d’aconseguir una millor qualitat de l’ensenyament.
Aquest plantejament educatiu del centre queda reflectit, especialment, al PEC i a les NOFC, oferint les possibilitats a tots els infants que puguin participar d’un entorn educatiu comú i els recursos necessaris perquè cadascú pugui dur a terme el seu procés d’ensenyament-aprenentatge.
Aquests objectius són la base del treball de la Comissió d’Atenció a la Diversitat, que a la nostra escola està formada per:

Directora: Isabel Aparici
Cap d’Estudis: Rosa Galán
Mestres d’Educació Especial: Angels Cebrián i Ma. José Gordón
Coordinadora LIC: Àngels Cebrián
Coordinadora Educació Infantil: Àngels Escardó
Coordinadores Educació Primària: Sebas Segura, Lourdes Cavero i Ana Aguilar
EAP: Marta Oliván

Les funcions que s’assignen a aquesta comissió són les següents:
• Vetllar perquè les necessitats educatives especials de tots els alumnes del centre estiguin cobertes.
• Determinar els procediments per detectar les necessitats educatives especials, atendre-les i formular les adaptacions en els casos que sigui necessari i fer seguiment dels diferents casos
• Determinar els criteris metodològics i organitzatius més idonis per atendre la diversitat de l’alumnat.
• Consensuar i difondre a tot el claustre, el camí a seguir per atendre els nens amb necessitats educatives especials.
• Proposar els PI i fer-ne seguiment.
El nostre centre considera l’atenció a la diversitat com un fet quotidià al procés d’ensenyament-aprenentatge. És per això que prioritzem aquesta atenció a dins de l’aula ordinària malgrat que en casos excepcionals es valorarà que els alumnes tinguin una atenció més individualitzada a fora de l’aula, tot i així havent-hi una estreta coordinació entre tots els mestres implicats.

Aquesta és l’organització que dissenyem per desenvolupar aquesta atenció:
• Ambients d’aprenentatge
• Agrupaments flexibles
• Tallers
• Docència compartida
• Desdoblaments de grups
SEP dins d’horari lectiu
SEP fora d’horari lectiu (dilluns, dimecres i divendres de 12.30 a 13 h de 1r a 6è).

Share