NOFC (Actualitzat)

La Llei d’educació de Catalunya (LEC) estableix que un dels principis organitzatius pel qual s’ha de regir el sistema educatiu ha de ser el de l’autonomia de cada centre. Amb això es pretén millorar l’educació i acceptar la diversitat de centres.

L’exercici de l’autonomia es desenvolupa entorn del seu projecte educatiu i s’articula, entre altres instruments, a través de les concrecions curriculars del projecte educatiu i de les normes d’organització i funcionament del centre (NOFC). Aquestes normes, que d’acord amb la Llei d’educació, són presents en els diversos àmbits d’actuació de cada centre.

El conjunt de normes d’organització i funcionament del centre (NOFC) han de ser coherents amb els principis, valors, objectius i criteris educatius que el centre determini en el seu projecte educatiu.

Correspon al consell escolar, a proposta de la direcció del centre públic o de la titularitat del centre privat concertat, aprovar les normes d’organització i funcionament (NOFC) i les seves modificacions. En ambdós casos, es poden aprovar globalment o per parts.

 

Share