Consell escolar

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. Corresponen al consell escolar les funcions establertes a la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació.

Funcions del consell escolar dels centres públics:
a) Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes parts dels membres.
b) Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.
c) Aprovar les propostes d’acords de co-responsabilitat, convenis i altres acords de col•laboració del centre amb entitats o institucions.
d) Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions corresponents.
e) Aprovar la carta de compromís educatiu.
f) Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.
g) Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
h) Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
i) Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
j) Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
k) Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.
l) Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.
m) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.

Composició del consell escolar 2019 i 2020
Direcció del Centre, que en serà el President/a: Antonio Ortíz García
Cap d’Estudis: Rosa Ma. Galan Cubero
Secretari, amb veu i sense vot: Mariona Mir
Sis mestres del Claustre: Sara Roura, Àngels Cebrián, Sebas Segura, Blanca Delgado, Àngels Preguezuelo, Jaume Puig i
Cinc representants dels Pares/Mares: Raquel Díaz, Daniel Osiás,  Aránzazu Sánchez, Francisco Jose Martínez i Marta Barrios,
Un representant de l’AMPA: Silvia Castanera
Un representant del personal no docent (PAS): Lourdes Ramírez.
Un representant de l’Ajuntament: Cesar Thovar.

Comissió permanent (inclou comissió econòmica i comissió de convivència): Director: Toni Ortiz, Secretària: Mariona Mir, Mares:                                    Mestres:

Share