Principis de l’educació

Il·lustració per Albert Bachiller
El projecte educatiu de l’escola descriu la identitat del nostre centre. Ens definim com una escola que es preocupa de la formació integral de la persona des de la vessant intel·lectual a l’afectiva i social per la qual cosa considerem bàsic un seguiment individualitzat dels alumnes a través de la tasca de les tutories compartides, modalitat que garanteix un seguiment real de cada alumne tant a nivell acadèmic, com a nivell personal. La preocupació per oferir qualitat acadèmica als/es alumnes es tradueix en garantir una bona formació permanent del professorat dins i fora del centre i en comptar amb un claustre de professors/es amb una formació immillorable en els seus respectius camps de coneixement i també a nivell pedagògic. També ens definim com una escola catalana, que transmet els valors de la cultura catalana i que utilitza com a llengua vehicular el català, la qual cosa no significa que l’escola no contempli altres realitats lingüístiques i culturals presents a la nostre societat. Per altra banda, hi ha un gran respecte a la diversitat, tant cultural com de gènere. Som una escola que valorem com a fonamental l’intercanvi d’informació i el contacte amb els/les pares/mares per tal de prendre decisions de forma consensuada amb el/la tutor/a i si s’escau, amb qualsevol membre de l’equip directiu. Per últim, l’escola considera que el camp educatiu és molt extens i no s’acaba en les àrees curriculars, sinó que abasta un horitzó més ample per la qual cosa considera important organitzar activitats extraescolars que fomentin la creativitat, la sensibilitat i l’esport. Aquests grans trets d’identitat de l’escola van prenent forma en cadascun dels àmbits escolars, des de la manera d’organitzar els continguts d’aprenentatge de les diferents àrees curriculars, fins les consignes pedagògiques que donen sentit i coherència a totes elles i que creen una línia d’escola comuna a totes les etapes educatives.