Noves tecnologies – TAC

El projecte TAC de l’escola és clau per assolir amb garanties d’èxit el canvi metodològic en l’àmbit educatiu actual.

La formació del professorat i la inversió constant  són imprescindibles per tal d’aconseguir una escola plenament informatitzada i al dia pel que fa a l’ús de les TAC.
La nostra escola, que compta amb una llarga tradició pel que fa a la incorporació de les TAC en l’àmbit educatiu, fa anys va integrar al currículum l’àrea d’informàtica. Actualment els nostres alumnes des d’Infantil fins a secundària fan classes setmanals a l’aula d’informàtica amb un professor especialista. Dins l’aula és comú l’ús de diferents dispositius (ordinadors portàtils, tauletes i telèfons mòbils) com a instruments de treball, amb els que es donen a conèixer diferents aplicacions que faciliten l’aprenentatge i potencien un assoliment excel·lent de la competència digital per part de l’alumnat, així com s’incideix el en seu bon ús. A més, a l’ESO, s’està implementant l’ús de llibres digitals a l’aula. 

A educació infantil s’introdueix la programació amb l’ús de tauletes i la robòtica amb BeeBots i Lego Learn to learn. Durant l’etapa de primària es treballa amb aplicacions més sofisticades que permeten avançar en el camp de la programació, sobretot Scratch, i es manipulen noves propostes amb Lego WeDo.

A banda de la programació i la robòtica, a cicle superior de primària i l’ESO s’ha generalitzat l’ús de la plataforma Moodle, un entorn d’aprenentatge virtual entre alumnes i professors. VLEs (Virtual Learning Environments)