Idiomes

TRACTAMENT DE LES LLENGÜES

L’objectiu central de l’educació és preparar l’alumnat perquè sigui capaç de desenvolupar-se com a persona, de comunicar-se, i així pugui afrontar els reptes de la societat plural, multilingüe i multicultural.

La finalitat de l’ensenyament de les llengües és el progressiu domini d’aquestes, essencial en la vivència de la cultura i l’obertura al món, i un dels factors que contribueix més plenament a la identitat individual, social i personal.

Els centres educatius de Catalunya estableixen que la llengua pròpia de Catalunya és el català i que és també la llengua normalment emprada com a vehicular i d’aprenentatge en l’ensenyament. A més, el català és la llengua oficial de Catalunya. També ho és el  castellà, que és la llengua oficial de l’Estat. El reconeixement d‘haver d’aprendre dues llengües, a més, és un privilegi que obre les portes a desenvolupar-se en una societat plural oberta a altres cultures.

La nostra vinculació a Europa planteja com a fita aprendre una o dues llengües estrangeres, en coherència amb la competència plurilingüe i intercultural.

Així doncs els nois i les noies, en acabar l’etapa a l’ESO:
a) Han de dominar el català, llengua vehicular, de cohesió i d’aprenentatge.

b) També han de dominar el castellà.

c) Han de conèixer una o dues llengües estrangeres per tal d’esdevenir usuaris i aprenents capaços de comunicar-se i accedir al coneixement en un entorn plurilingüe i pluricultural. Per això, des del centre, es va implantar un projecte de millora de les llengües estrangeres. La llengua anglesa s’inicia a P3 i durant l’Educació Infantil es treballa 7 hores setmanals, essent aquest la llengua vehicular en assignatures com plàstica, música i educació física. A partir de l’Educació Primària i fins a l’ESO s’imparteix quatre hores setmanals, dues de les quals es reserven per dividir els grups i poder treballar d’una manera encara més individualitzada. Aquest aprenentatge es complementa amb les hores de menjador, en què els monitors es dirigeixen als alumnes en anglès. També, a l’ESO, i d’acord amb el plantejament d’aprenentatge de llengües estrangeres de la Unió Europea, s’imparteix llengua alemanya, dues hores a 1r, 2n i 3r i tres hores a 4rt.

d) han de comprendre missatges escrits bàsics i establir relacions entre llengües romàniques.

e) Han de tenir una actitud oberta, respectar les llengües i cultures presents en l’entorn on viuen i interessar-s’hi, i també ho han de fer respecte d’altres de més llunyanes, de les quals poden aprendre i enriquir-se personalment, malgrat no les aprenguin mai.

Les compètencias bàsiques en l’àmbit de llengües

La competència plurilingüe i intercultural: actuar adequadament en un món plural, multilingüe i multicultural.
Això suposa que en l’ensenyament de les llengües, a més dels aprenentatges específics de cada una de les llengües, caldrà aprendre actituds i habilitats per afrontar-ne altres.
La competència comunicativa: ha de ser atesa des de totes les matèries curriculars i activitats educatives del centre si es vol el seu desenvolupament coherent i eficaç. Per això, des del centre es potencien des de fa uns anys les exposicions orals en les matèries i es tendeix a inserir-les amb altres assignatures.

Aquesta competència es concreta en:

• La competència oral, la qual cal considerar en totes les seves dimensions, la de la interacció, la de l’escolta i la producció.

• La competència comunicativa escrita, la qual també s’ha de potenciar en totes les seves dimensions, en la lectura i en l’escriptura.

• La competència comunicativa audiovisual, la utilització de la qual cal aprendre i comprendre com a globalitat en els temps actuals.

• La competència literària fa que els nois i les noies puguin comprendre millor el món que els envolta, les altres persones i a sí mateixos a través de la lectura d’obres de qualitat i del contacte amb les construccions de la cultura tradicional.

L’accés guiat a aquestes obres facilita el desenvolupament de l’hàbit lector i escriptor, i fa que els nois i les noies descobreixin el plaer per la lectura, sàpiguen identificar estètiques i recursos, i apreciïn textos literaris.