Instruccions d’Àgora Col·lectivitats

INFORMACIÓ A LES FAMÍLIES

Per temes relacionats amb el servei de menjador, podeu trucar al telèfon de la coordinadora del servei (610 19 91 48) abans de les 10h.

SERVEI DE MENJADOR – Resum Normativa

El servei de menjador començarà el dia 14/09/2020 i finalitzarà el dia 22/06/2021.

Cost del servei de menjador 2020-2021:

  • Usuari/a fix/a 5,75€/ dia (IVA Inclòs)
  • Usuari/a ocasional 6,30€/ dia (IVA inclòs)

USUARI/A FIX/A:

Per fer ús habitual durant com a mínim tres dies a la setmana del servei de menjador.

Forma de pagament: De setembre a juny mitjançant domiciliació bancària per mes avançat. “El cobrament mensual del servei de menjador s’efectuarà dintre dels 5 primers dies hàbils del mes en curs del servei i en funció dels dies lectius i/o d’utilització del mes en curs”. (Els rebuts de setembre es passaran segons es rebin les inscripcions i autoritzacions bancaries i/o les confirmacions de l’ús del menjador).

L’import que cal pagar per la utilització del menjador durant tot el curs es facturarà en deu mensualitats, quotes resultants de multiplicar els dies lectius del mes pel cost del servei (dies lectius mes per import dia = quota mensual). La primera mensualitat es facturarà a setembre.

Els impresos d’inscripció i “Ordre” per fer la domiciliació bancària, s’han de lliurar omplerts mitjançant l’adreça de correu electrònic info@agoracatering.es abans del dia 21 de setembre, (obligatori per tots/es els i les alumnes).

Dies de sortides escolars: Els dies de sortides se’ls farà un pícnic, de manera que no caldrà que portin dinar de casa. En el cas que algú no en vulgui, s’haurà de comunicar amb un mínim de 4 dies lectius d’antelació a l’excursió.

En cas d’absència per malaltia o per qualsevol altre motiu: S’ha d’avisar abans de les 10:00h, a la coordinadora del menjador, al telèfon 610 19 91 48. Quan es comuniqui al centre l’absència puntual al servei de menjador es retornarà el 100% de l’import del servei, que es descomptarà de la facturació del mes següent.

En cas de retorn d’un rebut o de no pagament en el termini estipulat, l’empresa informarà, via telefònica i mitjançant un escrit, i/o mitjançat burofax, i/o e-mail, i/o correu certificat, i/o a través de TokApp School, de la quantitat pendent a pagar, incloses les despeses bancàries generades que seran de 4€, al compte bancari on fer l’ingrés, amb un termini de 3 dies a comptar des del dia següent de la notificació, perquè es pagui el rebut. Si no fos així, suposarà automàticament la suspensió del servei del menjador. Fins que no es pagui el deute no es podrà utilitzar el servei de menjador ni com esporàdic/a.

Si un/a alumne/a ha fet l’abonament mensual i decideix donar-se de baixa, ho ha de comunicar obligatòriament per escrit a l’administració d’Àgora Càtering S.L. L’escrit s’ha d’enviar a la coordinadora del menjador, i/o a Secretaria, i/o mitjançant la direcció de correu electrònic info@agoracatering.es. L’empresa comptabilitzarà la baixa a partir del mes següent a la recepció de l’escrit.

USUARI/A OCASIONAL (ESPORÀDIC/A)

Per fer ús ocasional, s’abonarà abans de la utilització del servei:

  • Mitjançant la nostra pàgina web www.agoracatering.es, enviant el número de comanda assignat al correu electrònic info@agoracatering.es o al WhatsApp número 610 19 91 48.
  • Mitjançant ingrés o transferència, especificant nom i cognoms de l’alumne/a, escola i curs, en el compte d’Àgora Càtering, S.L., CaixaBank ES93 2100 3119 3522 0017 3330, enviant el resguard bancari de l’ingrés efectuat per e-mail a info@agoracatering.es o via WhatsApp al 610 19 91 48.

Degut al covid19 no es podrà realitzar el pagament en efectiu, per la qual cosa, en breu us farem noves propostes de mètodes de pagament que estem estudiant.