Estructura Curricular curs 2021-2022 – Nivell Mitjà (Secundària)

El Nivell Mitjà és l’etapa natural posterior al Nivell Elemental i coincideix amb els estudis de secundària obligatòria i el batxillerat.

El disseny curricular d’aquest nivell és obert, amb l’objectiu d’adaptar-se al perfil i el grau de compromís dels alumnes. Tanmateix, podem definir aquest ventall de possibilitats entre tres opcions:

  1. ITINERARI TRONCAL: un paquet tancat d’assignatures amb un compromís i una dedicació molt semblant a la del Nivell Elemental
  2. ITINERARI OBERT: la tria d’assignatures lliures és la possibilitat més oberta i mal·leable de dissenyar un currículum adaptat a la voluntat de l’alumne/a
  3. Els tallers intensius iMÚSICA: amb un format de 8 sessions en petit grup. L’oferta anual dels tallers iMÚSICA es publicarà, si finalment el Pla d’Actuació 21-22 ho permet, durant el mes de setembre i es poden combinar amb qualsevol de les opcions anteriors.

1. Itinerari troncal

L’ITINERARI TRONCAL d’assignatures de Nivell Mitjà respon a la continuïtat curricular del Nivell Elemental i les diferents opcions tenen una quota mensual tancada i ponderada amb les quotes del Conservatori.

A continuació trobeu de forma esquemàtica les característiques de cada ITINERARI TRONCAL.

Al formulari de la PREMATRÍCULA trobareu de forma detallada la llista d’assignatures de Nivell Mitjà i els horaris pel curs 2021 – 2022. Període obert del 2 al 15 de juny.

ITINERARI BÀSIC AMB 3 ASSIGNATURES
mòdul de 30’ de classe d’instrument LLENGUATGE MUSICAL / CULTURA GRAN GRUP
p. ex. grups de llenguatge musical de NM, grups de llenguatge musical de GP, Recerca Artística, Història de la música, etc. p. ex. Cor del Conservatori, Cor Pop, Banda EMVIC, Orquestra, etc.
ITINERARI D’APROFUNDIMENT AMB 3 ASSIGNATURES
mòdul de 45’ de classe d’instrument LLENGUATGE MUSICAL / CULTURA GRAN GRUP
p. ex. grups de llenguatge musical de NM, grups de llenguatge musical de GP, Recerca Artística, Història de la música, etc. p. ex. Cor del Conservatori, Cor Pop, Banda EMVIC, Orquestra, etc.
ITINERARI BÀSIC AMB 4 ASSIGNATURES
mòdul de 30’ de classe d’instrument LLENGUATGE MUSICAL / CULTURA GRAN GRUP ASSIGNATURA LLIURE
p. ex. grups de llenguatge musical de NM, grups de llenguatge musical de GP, Recerca Artística, Història de la música, etc. p. ex. Cor del Conservatori, Cor Pop, Banda EMVIC, Orquestra, etc. CAC (crèdit d’activitats i concerts) o Grans obres de la història de la música
ITINERARI D’APROFUNDIMENT AMB 4 ASSIGNATURES
mòdul de 45’ de classe d’instrument LLENGUATGE MUSICAL / CULTURA GRAN GRUP ASSIGNATURA LLIURE
p. ex. grups de llenguatge musical de NM, grups de llenguatge musical de GP, Recerca Artística, Història de la música, etc. p. ex. Cor del Conservatori, Cor Pop, Banda EMVIC, Orquestra, etc. CAC (crèdit d’activitats i concerts) o Grans obres de la història de la música

Al document adjunt trobareu tota la informació de les optatives.

Llistat optatives curs 2021-2022

2. Itinerari obert

L’ITINERARI OBERT permet als alumnes decidir, amb l’aval i el suport del tutor/a i la família, les assignatures que desitgen cursar i per tant, el grau de compromís i dedicació que volen atorgar als estudis de música.

Al formulari de la PREMATRÍCULA  trobareu de forma detallada la llista d’assignatures de Nivell Mitjà i els horaris pel curs 2021 – 2022. Període obert del 2 al 15 de juny.

A l’hora d’escollir assignatures de forma solta, cal tenir en compte que per exemple, les assignatures de pràctica instrumental requereixen que els alumnes estiguin cursant classes de l’instrument o puguin acreditar-ho.

Pel que fa al Pla d’Actuació 2021-22 del programa de Nivell Mitjà destaquem:

  • El llenguatge musical serà presencial (excepte si hi ha indicacions contràries per part dels òrgans superiors)
  • Grans formacions (orquestra, banda i jazzband). Es treballarà en subgrups i en tutti (tota la formació) a partir d’un calendari que l’alumnat coneixerà i que estarà guiat per la situació epidemilògica de cada moment.
  • Conjunts de petit format. S’augmenta l’oferta pel proper curs.
  • Optatives. Es treballarà per tenir el màxim de presencialitat possible.

Simultaneïtat d’estudis de secundària i batxillerat amb estudis de música

Actualment hi ha tres modalitats de reconeixement d’assignatures pels alumnes que cursen simultàniament estudis de secundària i estudis de música:

  1. A) RECONEIXEMENT D’ASSIGNATURES OPTATIVES D’ESO: és necessari cursar un mínim de 3 hores lectives setmanals presencials a l’escola de música o conservatori
  2. B) RECONEIXEMENT D’ASSIGNATURES OPTATIVES D’ESO I DE L’ASSIGNATURA DE MÚSICA: és necessari cursar un mínim de 4 hores lectives setmanals presencials a l’escola de música o conservatori
  3. C) RECONEIXEMENT D’ASSIGNATURES OPTATIVES DE BATXILLERAT: és necessari cursar un mínim de 3 hores lectives setmanals a l’escola de música o conservatori, i haver fet la prova d’accés al conservatori, encara que després no s’hagi cursat el Grau Professional

*els certificats de reconeixement es sol·liciten a través del correu secretaria@emvic.cat a principis del mes de setembre i s’entreguen a secretaria (Casa Serratosa) amb un marge de 2 dies hàbils.