Estructura Curricular curs 2021-2022 – Grau Professional

El Grau Professional s’estructura en sis cursos acadèmics. Per accedir a aquests ensenyaments cal superar una prova específica que convoca anualment el Departament d’Educació. Aquest accés es pot fer a primer o a qualsevol dels altres cursos.
L’alumnat que superi els ensenyaments d’aquesta etapa obtindrà el títol professional de música, en què constarà l’especialitat cursada.

Taules curricular de Grau Professional

En aquest enllaç a la pàgina web de l’escola podreu consultar les TAULES CURRICULARS DE GRAU PROFESSIONAL

Assignatures optatives de Grau Professional

D’acord amb les TAULES CURRICULARS DE GRAU PROFESSIONAL i amb l’aval i la guia del tutor/a, els alumnes poden escollir entre les següents optatives. Aquestes sol·licituds es gestionen a través de la PREMATRÍCULA on trobareu de forma detallada, la llista completa d’assignatures amb els horaris corresponents.

A tall de síntesi, a continuació trobareu la dedicació estipulada a cada curs per les ASSIGNATURES OPTATIVES

CURS DEDICACIÓ CURRICULAR
Hores/curs Hores/setmana
1GP 15h 0,5h A) escollir una optativa de valor 15h durant tot el curs
2GP B) escollir una optativa de valor 30h amb la possibilitat de cursar-se durant només 1 quadrimestre
3GP 30h 1h A) escollir una optativa de valor 30h durant tot el curs
4GP B) escollir dues optatives de valor 15h (15h + 15h = 30h)
5GP 60h 2h A) escollir una optativa de valor 30h durant tot el curs + 1 hora d’Història de la Música
B) escollir dues optatives de valor 15h (15h + 15h = 30h)
6GP 60h 2h A) escollir una optativa de valor 30h durant tot el curs + 1 hora de Formes Musicals i Anàlisi
B) escollir dues optatives de valor 15h (15h + 15h = 30h)

Al document adjunt trobareu tota la informació de les optatives.

Llistat optatives curs 2021-2022

 

Pla d’actuació 2021-22

Pel que fa al Pla d’Actuació 2021-22 del programa de Grau Professional destaquem:

  • El llenguatge musical i l’harmonia serà presencial (excepte si hi ha indicacions contràries per part dels òrgans superiors) amb un treball individual de moodle.
  • Grans formacions (orquestra, banda i jazzband). Es treballarà en subgrups i en tutti (tota la formació) a partir d’un calendari que l’alumnat coneixerà i que estarà guiat per la situació epidemilògica de cada moment.
  • Conjunts de petit format. S’augmenta l’oferta pel proper curs.
  • Optatives.  Es treballarà per tenir el màxim de presencialitat possible.

Simultaneïtat d’estudis de secundària i batxillerat amb estudis de música

Actualment hi ha tres modalitats de reconeixement d’assignatures pels alumnes que cursen simultàniament estudis de secundària i estudis de música:

  1. A) RECONEIXEMENT D’ASSIGNATURES OPTATIVES D’ESO: és necessari cursar un mínim de 3 hores lectives setmanals presencials a l’escola de música o conservatori
  2. B) RECONEIXEMENT D’ASSIGNATURES OPTATIVES D’ESO I DE L’ASSIGNATURA DE MÚSICA: és necessari cursar un mínim de 4 hores lectives setmanals presencials a l’escola de música o conservatori
  3. C) RECONEIXEMENT D’ASSIGNATURES OPTATIVES DE BATXILLERAT: és necessari cursar un mínim de 3 hores lectives setmanals a l’escola de música o conservatori, i haver fet la prova d’accés al conservatori, encara que després no s’hagi cursat el Grau Professional

*els certificats de reconeixement es sol·liciten a través del correu secretaria@emvic.cat a principis del mes de setembre i s’entreguen a secretaria (Casa Serratosa) amb un marge de 2 dies hàbils.