Memòria anual de Centre

Una vegada finalitzat el curs i fet les valoracions i avaluacions necessàries, dispondreu de la memòria d’aquest curs:

Memòria anual del curs 2018-2019